อบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

49

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประกันคุณภาพ โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบหมายให้นายสิทธิพันธ์ พานิชอิน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) กิจกรรมละอ่อนน้อยตามฮอยแอ่วน่าน ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ให้แก่ เจ้าบ้านน้อยของโรงเรียนจำนวน 60 คน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.พื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าบ้านน้อยของโรงเรียนจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการที่วัดภูมินทร์และรถรางนำเที่ยว ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน