เลือกตั้ง ทต.ส่องดาว นายกอวบอ้อนขอสานงานต่อ

62

เลือกตั้งเทศบาลตำบลส่องดาว นายกอวบ ธงชัย ไชยรบ หัวหน้ากลุ่มก้าวต่อไป ไทส่องดาว เตรียมพบปะชาวบ้าน ชูนโยบายหลักฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชาวส่องดาว ส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ขยายน้ำประปา

19 ก.พ.64 /การเลือกตั้งนายกเทศบาลตำบลส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร  นายธงชัย ไชยรบ (อวบ) หัวหน้าทีม  “ก้าวต่อไปไท ส่องดาว” หลังจากลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส่องดาว  ได้หมายเลข 2 พร้อมทั้งส่งสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขตเลือกตั้ง กล่าวว่า นโยบายการหาเสียงในครั้งนี้ ได้ชูนโยบายฟื้นฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชาวส่องดาว ตลอดจนการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น การขยายเขตน้ำประปา รวมทั้งทุกอย่างที่เป็นพื้นฐานและประโยชน์ของคนในเขตเทศบาลฯลฯ โดยเฉพาะประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเก่าแก่ของบรรพบุรุษ ต้องนำมาฟื้นฟู ให้เป็นสัญลักษณ์ ของอำเภอส่องดาว เช่น การละเล่นพื้นบ้าน มอญซ่อนผ้า ปิดตาตีหม้อเพื่อ มวยทะเล เป็นต้น เพื่อต้องการดึงดูด ผู้คนจากที่อื่นๆ ให้มาแวะเที่ยวอำเภอส่องดาว  โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลส่องดาว

“ผมต้องการให้ส่องดาว  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่ง  เช่น ในเรื่องของเกษตรกรรม อยากเน้นตลาดสดที่ต้องมีสินค้าทางการเกษตรอย่างหลากหลาย เราต้องส่งเสริมประชาชนปลูกเอง ขายเอง เก็บเงินเอง และส่งออกไปขายยังตลาดอื่นๆเอง โดยไม่ต้องไปรับสินค้าเหล่านั้นมาจากที่อื่นมาขายบ้านเรา ชาวบ้านเราจะผลิตสินค้าทางการเกษตรได้จะต้องมีน้ำ ซึ่งน้ำประปาจึงสำคัญมาก เราจะเพิ่มพื้นที่ขยายเขตน้ำประปาให้มากขึ้น เพื่อนำไปผลิตผลทางการเกษตรของประชาชนไปขาย  ผมเคยเป็นผู้บริหารมาตั้งแต่เป็นสุขาภิบาล จนยกฐานะเป็นเทศบาลมาแล้ว ครั้งนี้ขออาสาเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลส่องดาวอีกครั้ง  เพื่อพัฒนาบ้านเมืองของเราอีกวาระหนึ่ง ความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้น  สางเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพ เมื่อทุกคนมีอาชีพแล้วความจนก็จะหมดไป นายธงชัย กล่าวในที่สุด”

วัฒนะ แก้วก่า  จ.สกลนคร /รายงาน