ตร.ภาค 1 ร่วม ม.รังสิต แก้ปัญหาอาชญากรรม

110

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 64 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต จ.ปทุมธานี ได้มีพิธีลงนาม MOU ในการบันทึกข้อตกลง ระหว่าง ตำรวจภูธร ภาค 1 โดยมี พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 กับ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต ลงนามร่วมกัน ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ รอง ผบช.ภ.1 ผบก.( 9 จว.) ภาค 1 คณะ กต.ตร.ภ.1 กต.ตร.จว.( 9 จว.) ปธ.กต.ตร. ที่ปรึกษาฯ กต.ตร.จว.( 9 จว.) พร้อมผู้บริหารของ ม.รังสิต ร่วมเป็นสักขีพยาน

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ม.รังสิต กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ซึ่งเป็นความร่วมมือทางวิชาการของ มหาวิทยาลัยรังสิต กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ในการสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือในด้านวิชาการ ด้านนวัตกรรม และด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขปัญหาอาชญากรรม เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่การสร้าง เครือข่ายที่เข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ ในการจัดการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ส่งผลต่อความสงบสุขเรียบร้อยของสังคม  โดยทางมหาวิทยาลัย พร้อมให้การร่วมมือของทุกภาคส่วน

ทางด้าน พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.1 กล่าวว่า สืบเนื่องจากมติที่ประชุมครั้งที่1 ปี 2564 (9 ก.พ.64) ซึ่งมีการระดมความคิดเห็นในการจัดอบรมหลักสูตร “นวัตกรรมการบริหารงานร่วมภาคประชาสังคม ตำรวจภูธร ภาค 1” (บรป.) ระหว่างตำรวจภูธรภาค 1 และมหาวิทยาลัยรังสิต จึงได้จัดมีการร่วมพิธีบันทึกข้อตกลง (MOU) กันในวันนี้ 16 ก.พ.

ผบช.ภ.1 ยังกล่าวอีกว่า ดังที่ทราบกันดีว่างานของตำรวจเป็นงานที่ต้องเผชิญกับภัยอาชญากรรมในรูปแบบต่างๆ มีความเสี่ยงต่อภยันตรายในการปฏิบัติงาน เป็นอาชีพที่ต้องเสี่ยงชีวิตในการรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง การปฏิบัติงานดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมแรง ร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และขณะเดียวกันต้องพัฒนาเทคนิค รูปแบบ และนวัตกรรมในการทำงานเพื่อให้เท่าทันกับสถานการณ์อาชญากรรม

และภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบต่างๆ และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โลกที่กำลังเกิดขึ้นแนวคิดเรื่องการพัฒนาระบบงานตำรวจ จึงมีความสำคัญ ต้องเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน โดยให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการงานตำรวจ

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ หรือ (กต.ตร.) เป็นตัวแทนจากภาคประชาชนที่มีจิตอาสา ต้องการช่วยเหลือกิจการงานตำรวจ ต้องการช่วยเหลือสังคม เพราะเป็นงานที่ไม่มีเงินเดือน ไม่มีค่าตอบแทน หากแต่ทุกท่านยินดีเสียสละทั้งเวลา ทรัพย์สินส่วนตัว ทุ่มเทแรงกาย

สำหรับหลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จะมาส่งเสริมให้ กต.ตร.นั้น กต.ตร.ที่เข้ามาดำรงตำแหน่ง จะเกิดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็น กต.ตร. เพื่อที่มาขับเคลื่อนงานในกิจกรรมองค์กรร่วมกันในรูปแบบอื่นๆ การมีจิตอาสา ฯลฯต่อไปในอนาคต

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน