“น่าน”วุ่นแห่ลงทะเบียน ‘เราชนะ’ ล้นธนาคาร

70

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.  ธนาคารกรุงไทย สาขาน่าน จังหวัดน่าน เปิดจุดบริการประชาชนพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ได้ลงทะเบียนร่วมโครงการ “เราชนะ” เป็นวันแรก โดยมีประชาชนจำนวนมากมารอคิวเข้าลงทะเบียน โครงการ “เราชนะ”บรรยากาศคึกคัก  ประชาชนถือบัตรประชาชนแบบ Smart Card เดินทางมายืนเข้าคิวรอ กรณีผู้ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ สามารถให้ผู้ดูแลหรือคนในครอบครัวช่วยลงทะเบียนให้ในชื่อของผู้ป่วย

สำหรับคนพิการที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของรัฐ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำกับผู้พิการ เพื่อให้สามารถได้รับสิทธิ์ได้ ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564 หากตรวจสอบแล้วได้รับสิทธิ์ จะได้รับวงเงินเข้าบัตรประชาชนเป็นรายสัปดาห์ งวดแรกจะได้รับวันที่ 5 มีนาคม 2564 จำนวน 4,000 บาท และจะทยอยจ่ายจนครบ 7,000 บาท การใช้เงินสามารถใช้จ่ายผ่าน “บัตรประชาชน” สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระบริการในร้านที่ร่วมโครงการ

สำหรับจังหวัดน่าน กำหนดการหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่โครงการเราชนะ จ.น่าน โดยในเขต อำเภอเมืองน่าน บ้านหลวง ภูเพียง ในวันที่  15-17 กุมภาพันธ์ 2564  อำเภอป้ว ทุ่งช้าง เฉลิมพระเกิยรติ บ่อเกลือ เช็ยงกลาง 18-19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการ อ.ปัวนาน้อย นาหมื่น เวียงสา 22-23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ที่ว่าการ อ.เวียงสา อำเภอวังผา สองแคว 24 กุมภาพนธ์ 2564 ณ ที่ว่าการ อ.ท่าวังผา อำเภอ สันติสุข แม่จริม 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณที่ว่าการ อ.สันดิ์สุข โดย ทางธนาคารยังรับลงทะเบียนร้านค้าซึ่งทำตามปกติอยู่แล้ว ร้านค้าที่ไม่มีสิทธิครั้งแรก สามารถไปขอรับสิทธิลงทะเบียนร้านค้าไปด้วยกันได้ สำหรับโครงการเราชนะเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดให้มีขึ้น เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยสนับสนุนวงเงินให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา 2 เดือน วงเงินโครงการรวม 210,200 ล้านบาท

ด้านประชาชนผู้มาใช้บริการกล่าวว่าได้รวมกันเหมารถมาจากอำเภอสันติสุขมาลงทะเบียนออกจากบ้านมาตั้งแต่ 06.00 น. เพื่อมาจองคิวใช้บริการที่สาขาอำเภอเมืองน่านจนถึงเวลา 12.00 น. ยังไม่ได้ใช้บริการ แต่ก็ต้องรอ ด้านอีกรายเดินทางมาจากอำเภอนาน้อย มาใช้บริการที่อำเภอเวียงสาเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผู้ใช้บริการมีมากจึงเดินทางมาใช้บริการที่สาขาบิ๊กซีน่าน ก็ยังไม่ได้รับบริการเช่นเดียวกัน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน