“วิไล” ลงแทนสามี ชิงนายกเล็กเมืองบ้านโป่ง.

151

น.ส.วิไล วงศาโรจน์ ประธานชุมชนตลาดบ้านโป่ง อดีตประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง และเป็นภรรยาของ นายสุทิน โฆษพงศา อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่งเมื่อสมัยที่แล้ว ประกาศตัวลงชิงชัยตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรี เบอร์ 1 ทีมบ้านโป่งพัฒนา ขอโอกาสพี่น้องประชาชนเลือกเข้ามานั่งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง พร้อมเดินหน้าสานต่องานพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามสโลแกน “สุจริตเป็นที่ตั้ง มุ่งมั่นพัฒนา” มุ่งเน้นบริหารอำนาจหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรม พัฒนาปรับปรุงงานบริการให้สะดวกและรวดเร็ว ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านการศึกษา ด้านการกีฬา ด้านกิจกรรมของเยาวชน ด้านสวัสดิการผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และด้านสาธารณูปการต่างๆ พร้อมเร่งรัดดำเนินการด้านการรักษาความปลอดภัย ให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน