กกต.แม่ฮ่องสอนให้ความรู้เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น

88

วันที่ 13 ก.พ.64 นายจักกฤช สวนดอก รองผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ได้นำทีมวิทยากร จาก กกต.แม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรม เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น  ในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี  โดยมี ว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี  รวม 10 คน สมาชิกสภาท้องถิ่น ทั้งหมด รวม 74 คน เข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารใฝ่เรียน รร.แม่สะเรียงบริพัตรศึกษา ต.บ้านกาศ  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

นางสาวสุนัชญา มีชัย หัวหน้างานการมีส่วนร่วม  ได้บรรยายเรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครฯ นางสาว กัณณิกา สายประเสริฐ  หัวหน้างานจัดการเลือกตั้ง บรรยายเรื่องกระบวนการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลและนายกเทศมนตรี พร้อมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ในหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่น ครั้งนี้ ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  มีจำนวน 3 เทศบาล ประกอบไปด้วย  1.เทศบาลตำบลแม่สะเรียง มีว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี  3 คน  สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 1  จำนวน  13 คน และ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 2 จำนวน  16 คน  2.เทศบาลเมืองยวมใต้ มีว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรี  3 คน และ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 1 รวม 12 คน  สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 2 รวม 13 คน  3. เทศบาลตำบลแม่ยวม  มีว่าที่ผู้สมัครนายก จำนวน 4 คน และ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 1 จำนวน 10 คน และ สมาชิกสภาท้องถิ่น เขต 2 จำนวน 10 คน โดยในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน