ฉลองตรุษจีน โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา

142

วันที่ 12 ก.พ.64 นายสุพจน์ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล2) นส.จุฑามาศ จตุแสน ผอ. โรงเรียนไท่จง (เทศบาล3 )  นำคณะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม “เถ้าแก่น้อยนักสร้างสรรค์” ปีที่ 4 และ ตรุษจีน 2021 ซึ่งเป็นโครงการที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ชี้แนวทางการดํารงชีพและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์ โดยมี นางยุภา ขัดสี ปลัด ทต.แม่ลาน้อย ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลแม่ลาน้อย เป็นประธานในพิธีเปิด บริเวณหอประชุม โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล2) ต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

นายสุพจน์ วรรณวินิจ ผอ.โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล2) กล่าวว่า ภายในสภาวการณ์ปัจจุบัน นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ลุ่มหลงในค่านิยมทางวัตถุ และเทคโนโลยีทั้งที่ยังไม่สามารถหารายได้ด้วยตนเอง จึงส่งผลให้พ่อแม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนยังขาดการเตรียมความพร้อม สำหรับการดําเนินชีวิตในอนาคต จึงทําให้เมื่อถึงเวลาจําเป็นที่จะต้องใช้เงินไม่สามารถหาเงินได้ ทําให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อน  ทางโรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล2) ได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการบูรณาการกับหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจัดให้มีโครงการธนาคารโรงเรียน เป็นธนาคารจําลอง ที่ดําเนินการโดยให้นักเรียนเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อน เป็นผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนประกอบด้วย นักเรียน ทําหน้าที่ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี และพนักงานลงรายการ ธนาคารโรงเรียนได้ส่งเสริม ให้นักเรียนรู้จักบริหารจัดการการใช้เงิน  มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม มีทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ  มีวิธีการวางแผนในการใช้เงิน

นอกจากนี้ ธนาคารโรงเรียนยังมีการส่งเสริมให้มีทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้จักหารายได้ บริหารผลกำไร เป็นผู้ประกอบการในอนาคต โดยใช้กิจกรรม “เถ้าแก่น้อย นักสร้างสรรค์” เป็นสื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริง ในการจัดกิจกรรม“เถ้าแก่น้อย นักสร้างสรรค์” ปีที่ 1 – 3 ที่ผ่านมา เป็นการรวบรวมผลิตภัณฑ์จากโครงการอาชีพของนักเรียนมาจัดจำหน่ายเพื่อให้เกิดรายได้ ให้นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพ เกิดความรู้ และความเข้าใจในการหาแหล่งเงินทุน การบริหารการเงินและบัญชีจากการปฏิบัติจริง รู้คุณค่าของการใช้เงิน ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินชีวิตในอนาคตเป็นคนที่มีคุณภาพ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการร่วมโครงการ

สำหรับการจัดกิจกรรม “เถ้าแก่น้อย นักสร้างสรรค์” ปีที่ 4นี้ ตรงกับวันตรุษจีน ปี 2021 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล 2)และโรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ โดยจัดบูธกิจกรรมฝึกทักษะการทำอาหารคาวและอาหารหวาน ที่กำลังนิยมทั่วไป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในการประกอบอาหาร เรียนรู้การลงทุน การหาผลกำไร มีบูธกิจกรรมทั้งหมด 10 บูธ ได้แก่ 1.ธนาคารโรงเรียนและตรุษจีน , 2. ลาบอีสาน , 3.บัวลอยไฮโซ , 4.เตี๋ยวต้มยำ BY สุดหล่อ , 5.สปาเก็ตตี้โฮมเมค , 6.ขนมจีบสี่สหาย , 7.สาระน่ารู้ภาษาจีน , 8.ปอเปี๊ยะทอด , 9.ไก่ป๊อปหม่าล่า , 10.ข่างปอง ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมด้านอาชีพและช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคมอย่างเต็มศักยภาพ อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน