โรคใบด่างมันสำปะหลังระบาดทำลาย 1.56 แสนไร่

76

เกษตรฯ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ตรวจสอบพบระบาดหนักที่จังหวัดนครราชสีมาจำนวน 1.56 แสนไร่ เกษตรกรเครียด!

10ก.พ.64/ นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านสระเพลง ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นายอำพันธ์กล่าวว่าการลงพื้นที่พบว่ายังคงมีการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาได้สำรวจพื้นที่การระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังของจังหวัดนครราชสีมา พบการระบาดมากกว่าจำนวน 1.56 แสนไร่

อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะ กรมส่งเสริมเร่งรัดดำเนินการหามาตรการการควบคุมการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่เป็นการเร่งด่วนตอกจากนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำลังดำเนินการขออนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังต่อไป ด้วย

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน