ช่วยกันสร้างฝายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำต้นน้ำแม่ยวม

29

6 ก.พ.64 พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี   พร้อมชาวบ้านวัดจองคำ ร่วมชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ำยวม  ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ พ่อค้าประชาชน นักเรียน และภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่าทรายงาม  จับมือร่วมแรงร่วมใจสร้างฝายกักเก็บน้ำ ซึ่งเป็นจุดอนุรักษ์พันธุ์ปลา วังปลาต้นน้ำแม่ยวม  จำนวน 2 จุด ระยะทางครึ่งกิโลเมตร  ณ บริเวณสะพานแม่น้ำยวม  วัดสุพรรณรังษี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน   เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ำจืดสัตว์น้ำหลากหลายชนิด ที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์สัตว์น้ำ และ การเชื่อมความสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคี ของชาวบ้านในชุมชนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

 พระครูอนุโชติสุวรรณวิศาล เจ้าอาวาสวัดสุพรรณรังษี กล่าวว่า  การทำฝายชะลอน้ำได้เริ่มทำขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2553 ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าในแต่ละปี แม่น้ำยวมจะแห้งขอดในช่วงฤดูร้อน ทำให้มีแนวคิดที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้ อีกทั้งยังเป็นการรักษาพันธุ์สัตว์น้ำที่มีอยู่ไม่ให้สูญพันธุ์ ซึ่งได้กำหนดให้พื้นที่บริเวณสร้างฝายกักเก็บน้ำเป็นเขตอภัยทาน โดยเริ่มแรกมีเพียงชาวบ้านสองฟากฝั่งแม่น้ำยวม ได้ออกแรงช่วยกันทำ จากนั้นต่อมาได้มีส่วนราชการในพื้นที่ ทหาร ตำรวจ ตชด.337 ปกครองแม่สะเรียง นักเรียนนักศึกษา  นพค.36  เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน  ตลอดจน รัฐวิสาหกิจและผู้ประกอบการธุรกิจท่าทราย ได้บูรณาการความร่วมในการช่วยทำฝายกักเก็บน้ำเพื่อใช้ทางการเกษตรและรักษาพันธุ์สัตว์น้ำต่อเนื่องมาทุกๆปี

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน