เทศบาลเมืองน่าน รับสมัครนายกเทศมนตรี

169

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ที่หัองประชุมเทศบาลเมืองน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน บรรยากาศการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน และนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้สมัครเลือกตั้งฯ เดินทางมาแต่เช้าจากนั้นเวลา 08.30 น. มีผู้แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน 3 ราย และมีการจับสลากเลือกหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ดังนี้นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์  กลุ่มเขตเมืองพัฒนา  หมายเลข 1 พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  3 เขต 18 คน  นายสุรพล เธียรสูตร กลุ่มเมืองน่านน่าอยู่  หมายเลข 2  พร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลทั้ง  3 เขต 16  คน และ นายเศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศษพงษ์  จากพรรคก้าวหน้า หมายเลข 3  อยู่ในระหว่างดำเนินการ

นาย ประสาน สิทธิชุม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดน่าน และ นายปกฤษณ์  คำเหลือง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองน่าน  พร้อมด้วย นายเอกฉันท์ มูลศรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองน่าน ได้ให้คำแนะนำกับผู้สมัครเลือกตั้งและนำเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ตรวจสอบเอกสารในการรับสมัครฯ   มีผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 37 ราย ประกอบด้วยผู้สมัครอิสระ ผู้สมัครจากกลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ และผู้สมัครจากกลุ่มเขตเมืองพัฒนา สำหรับเขตเทศบาลเมืองน่าน ประกอบด้วยด้วย 3 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 มีจำนวน 15 หน่วยเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 มีจำนวน 12  หน่วยเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งที่ 3 มีจำนวน 14 หน่วยเลือกตั้ง รวม 41 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนสมาชิกสภาเทศบาลเขตละ 6 คน รวม 18 คน ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง  8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. และจะมีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยกำหนดแนวทางการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายจักรพันธ์ เทพสุคนธ์  ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หมายเลข 1  กลุ่มเขตเมืองพัฒนา กล่าว ถึงนโยบายของกลุ่มเพื่อสานต่อนโยบายของกลุ่มเขตเมืองพัฒนา จากสมัยที่ผ่านมา สมาชิกกลุ่มเขตเมืองพัฒนาได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน ทั้ง 3 เขต 15 คน  จาก 18 คน  ชาวบ้านยังศรัทธาให้กลุ่มเขตเมืองพัฒนา เข้ามาลงสมัครบริหารสานงานช่วยชุมชนต่อ ในเรื่องของ ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน ในเรื่องของถนนคนเดินที่ผ่านมาได้สร้างรายได้ให้กับชุมชน

นายสุรพล เธียรสูตร ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองน่าน หมายเลข 2 กลุ่มเมืองน่านน่าอยู่ อดีตนายกเทศมนตรี 2 สมัย ตั้ง พ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบัน กล่าวถึง ถ้าได้รับการเลือกตั้ง การบริหารงานตามแนวนโยบายเดิม แนวทางพัฒนาต่อ  การท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้ชุมชน เมืองสะอาด เมืองธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เมืองที่มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเมืองสิ่งแวดล้อม การกำจัดขยะ ครบวงจร การป้องกันน้ำท่วม  ความปลอดภัยเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญของการสร้างเมืองน่าอยู่ สำหรับประชาชนและผู้ที่เดินทางเข้ามา การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม

ส่วนนายเศรษฐพงษ์ ธีรภาพวิเศรษพงษ์ ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองน่าน จากพรรคก้าวหน้า หมายเลข 3 กล่าวถึง นโยบาย ประชาคมจริง พื้นที่จริง สถานการณ์จริง ลงพื้นที่รับฟังปัญหา พัฒนาเพื่อประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยคนรุ่นใหม่เพื่อจะมาพัฒนาท้องที่ของท่านที่อยู่ให้ดีขึ้น

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน