เข้มสถานศึกษาเอกชนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส-19

117

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี สั่งการให้ นายนิพนธ์ บุตรดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบ้านโป่ง และ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ร่วมตรวจกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ของสถานศึกษาเอกชนในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง หลังเปิดเรียนและผ่อนคลายมาตรการปลดล็อคโควิด-19 ได้แก่ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย มีนักเรียน จำนวน 1,600 คน โรงเรียนนารีวุฒิ มีนักเรียน จำนวน 1,500 คน โรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ มีนักเรียน จำนวน 3,300 คน โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม มีนักเรียน จำนวน 1,860 คน โรงเรียนดุสิตวิทยา มีนักเรียน จำนวน 1,529 คน และโรงเรียนอุดมวิทยา มีนักเรียน จำนวน 1,684 คน

ผลการตรวจพบว่า สถานศึกษาทุกแห่งได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค มีการคัดกรองวัดไข้แบบ Thermoscan บริเวณหน้าผากให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกคน ตลอดจนมีจุดบริการล้างมือและจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ก่อนเข้าสถานศึกษา เน้นย้ำนักเรียนและบุคลากรทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย ก่อนเข้าสถานศึกษาและตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา นักเรียนและบุคลากรทุกคนต้องจัดทำ Time Line เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทาง ตลอดจนลดการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ ผู้ปกครองทุกคนที่เข้ามารับ-ส่งนักเรียนในสถานศึกษา ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน