ซีพี ออลล์ ประเมินโครงการ CONNEXT ED

104

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานคณะทำงานโครงการสานอนาคตการศึกษา  CONNEXT ED บมจ.ซีพี ออลล์ นำคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ “อุทยานเกษตรพอเพียงเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน” ผ่านกระบวนการเรียนการสอนบูรณาการเทคโนโลยีและการเรียนรู้ใน 4 มิติ ได้แก่ด้านพืช, ด้านปศุสัตว์, ด้านประมง และด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินโครงการสานอนาคตการศึกษา (CONNEXT ED) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบมจ.ซีพี ออลล์ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายผจญ กุณา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อ.เมือง จ. เชียงราย