“ประวิตร”หนุน พม.พัฒนาเมืองสร้างสุขต้นแบบอาเซียน

104

“คลัง”มอบที่ราชพัสดุบางละมุง ส่งต่อ พม. ขับเคลื่อนต้นแบบ “เมืองสร้างสุข” กว่า 649 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 267 รายการ ดันเป็นฮับด้านการยกระดับสวัสดิการพัฒนาสังคมในระดับอาเซียน พร้อมหนุนเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อีอีซี  

4ก.พ.64/ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ว่า วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2564) กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้ส่งมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชบ.219 (บางส่วน) ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 649-0-72 ไร่ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 267 รายการ ให้กับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และอบรมด้านสวัสดิการสังคมในระดับอาเซียน และศูนย์ที่พักผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้การนำพื้นที่ราชพัสดุมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในครั้งนี้ ถือเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล มอบให้ พม.ดำเนินโครงการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชลบุรีให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภายใต้เขตพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) และผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์การดำเนินงานด้านอาเซียน โดยการขับเคลื่อนแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สูงวัยที่เพิ่มขึ้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ตามที่ กระทรวงการคลัง ได้มอบนโยบายให้กรมธนารักษ์ ดำเนินการนำที่ดินราชพัสดุที่ส่งมอบคืน ไปใช้พัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติมากที่สุดเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการมอบที่ราชพัสดุให้กับ พม. เป็นไปตามแผนงานหลักโดยการนำไปใช้พัฒนาให้เป็นพื้นที่ต้นแบบด้านสังคม “เมืองสร้างสุข (Happiness Social City)” ที่พร้อมให้บริการกับประชาชน

สำหรับการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว แบ่งออกเป็นพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆ ประกอบด้วย  1.สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายแบบครบวงจร (Center Club House) อาทิ ศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ศูนย์ฝึกอาชีพ พื้นที่ออกกำลังกายและทำกิจกรรมต่างๆ  2. ศูนย์บริการของหน่วยงาน พม.ในพื้นที่ เพื่อให้บริการด้านสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง และศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี เป็นต้น  3.พื้นที่สำหรับให้บริการในเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การประชุม โรงแรม และCommunity Mall   4. ศูนย์ที่พักอาศัยผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) ซึ่งอยู่ในการครอบครองของกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นพื้นที่ติดชายทะเล เนื้อที่ 48 ไร่

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน