บ้านโป่งเข้มมาตรการป้องกันโควิดระบาด

90

นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี นายนิพนธ์ บุตรดี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมชุดปฏิบัติการประจำตำบล ประกอบด้วย ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพ.สต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ร่วมติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อ.บ้านโป่ง ช่วงวันเปิดเรียน

ผลการตรวจสอบพบว่า สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ด้วยการติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และถือปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าสถานศึกษา เน้นนักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในสถานศึกษา ตั้งจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ จัดให้มีการเว้นระยะห่างเพื่อลดความแออัด และไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน หมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้งานบ่อย พร้อมให้นักเรียนจดบันทึกประจำวัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อมาสั่งการให้ สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.บ้านโป่ง ที่ 8 ร่วมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อให้ผู้ประกอบการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 (ศบค.) เน้นย้ำให้ปิดตามเวลาไม่เกิน 23.00 น. ตามคำสั่งของจังหวัดราชบุรี อย่างเคร่งครัด.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน