ผู้ช่วย-ที่ปรึกษา รมว.อว.ปลื้ม“วิทย์แก้จน”ช่วยเกษตรกร

194

ผู้ช่วย-ที่ปรึกษา รมว.อว. ลุยดูงานวิจัยพัฒนาด้านเกษตรของ วว. เป็นปลื้มเห็นความคืบหน้า มั่นใจ”วิทย์แก้จน”หนุนนำการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว(BCG)

30ม.ค.64/ ที่เทคโนธานี  คลอง 5 ปทุมธานี  เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564 ที่ผ่านมานายสำราญ   รอดเพชร  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม(อว.)และ รศ.ดร.จักษ์  พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษา รมว.อว.ได้ร่วมกันไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์(ศนก.)   ในสังกัดสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) โดย ดร.รจนา  ตั้งกุลบริบูรณ์   ผอ.ศนก.พร้อมคณะให้การต้อนรับ  บรรยายสรุปและพาเยี่ยมชม  ใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ศนก. มุ่งเน้นการวิจัยและการพัฒนาผลิตพืชด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่  และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร  นอกจากนั้นยังมีการวิเคราะห์ดิน ปุ๋ย  พืช มีห้องแล็บบริการโดยได้รับการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์บริการแล้ว เมื่อ 8 ธ.ค.2563    ขณะนี้โดยสรุปพันธกิจของ ศนก.มีการวิจัยและพัฒนา 6 ด้านคือ 1) การเกษตรเชิงหน้าที่ 2) เกษตรชีวพันธ์ 3) การปรับปรุงพันธุ์พืช 4) เทคโนโลยีการผลิตพืช 5) พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรและ 6) เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว  ซึ่งงานทั้ง 6 ด้านจะเกี่ยวโยงกัน เพียงแต่ในช่วงสองปีหลังนี้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์พืชและเกษตรชีวภัณฑ์จะเป็นกรณีที่ให้ความสนใจกันมาก

ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว.และที่ปรึกษารมว.อว.ได้ไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ดูการเพาะเลี้ยงไม้ดอกในขวด อาทิ หยาดน้ำค้าง  วานิลลา  กาบหอยแครง,กล้วยไม้,อ้อย,สับปะรด,เบญจมาศ,กล้วยน้ำว้า,กุหลาบจิ๋ว  ฯลฯ ซึ่งห้องแล็บนี้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมาอบรมเรียนรู้ในราคาถูกมาก  จากนั้นได้ไปยังห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์  ดูเครื่องให้อาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งใช้เวลา 1 วันในการให้อาหารจุลินทรีย์   และปิดท้ายที่ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเห็ดรา  ซึ่งมีทั้งการพัฒนาเพาะเลี้ยงเห็ดที่เป็นเศรษฐกิจ (เช่น เห็ดตับเต่า,เห็ดเผาะ,เห็ดนางฟ้า,เห็ดฟาง)และเห็ดป่า (เช่น เห็ดป่าเอคโตไมคอร์ไรซา)

หลังใช้เวลาเยี่ยมชม รศ.ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่า ที่มาเยี่ยมชมงานของ วว.วันนี้เป็นเพียงส่วนเสี้ยวเท่านั้น  แต่มีความสำคัญและตรงกับสโลแกนของ วว.คือ”วิทย์แก้จน” วิจัยเพื่อนำไปใช้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปทั้งด้านพันธุ์พืช  จุลินทรีย์เพื่อการเกษตร  ปุ๋ย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และเครื่องมือการเกษตรที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน

ทางด้าน นายสำราญ รอดเพชร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม(อว.) กล่าวว่า วว.เป็นรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2563  เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่แสวงหากำไร เน้นวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งต่อความรู้ให้เกิดความยั่งยืน  และทาง ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  รมว.อว.ให้เป็นหน่วยงานสำคัญของกระทรวงในการบุกเบิกเสริมสร้างการพัฒนาพื้นที่  หนุนเสริมสถาบันการศึกษาในงานวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในทุกภาคของประเทศ  และทราบว่าในการนำเสนอการเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวหรือ BCG ต่อรัฐบาลในเร็วๆนี้ วว. จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำเสนอแนวทางผ่าน รมว.อว.ซึ่งเชื่อว่านายกรัฐมนตรีน่าจะชื่นชอบหาก วว. ได้นำเสนอตัวอย่างที่ตอบโจทย์ชาวบ้านตอบโจทย์สังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน