เยาวชนเชียงรายร่วมปกป้องผืนป่าสร้างฝายมีชีวิต

147

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ”  ระหว่างวันที่ 28-29 มกราตคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์  ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

30ม.ค.64/ พ.อ.พักตร์พงษ์  เงสันเที้ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมการปฏิบัติภาคสนาม ชมการสาธิตจริงและขั้นตอนการปฏิบัติ”สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ” จาก นายสุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ ครูชำนาญการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และทดลองทำด้วยตนเอง ณ วัดพุทธอุทยานดอยอินทรีย์  ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย  โดย พันเอก กิตติพล ไพรหิรัญ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิด “โครงการอบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ” ณ หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย  ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายเดชา   คำสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตร และเทคโนโลยีเชียงราย  พร้อมด้วยอาจารย์ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีฯ

สำหรับลักษณะกิจกรรมในวันที่ 28 มกราคม 2564  เป็นการอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎี เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ด้วยการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ วิธีการปกป้องรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานในการอนุรักษ์ป่าไม้, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้รู้จักใช้อย่างคุ้มค่าด้วยตนเองและคงอยู่อย่างยั่งยืน โดยการบรูณาการร่วมกับ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15  (เชียงราย) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มีหัวข้อการบรรยายประกอบด้วย

– การบรรยายเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– การบรรยายเรื่อง บทบาทของเยาวชนในการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ

– การบรรยายเรื่อง การศึกษาระบบนิเวศป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ

– การบรรยายเรื่อง การสร้างฝายชะความชุ่มชื่นและฝายมีชีวิตกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน