ขับเคลื่อนบูรณาการสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดน่าน

85

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น.ณ โรงเรียนบ้านห้วยไฮ ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน ดร.ณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมต้อนรับ นางพิจารณา ศิริชานนท์ นักวิชาการศึกษาเชี้ยวขาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในการลงพื้นที่สำรวจสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน Stand Alone ในพื้นที่จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 27 – 30 มกราคม 2564

โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 1 ตั้งอยู่เลขที่ 64 หมู่ 14 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน เริ่มเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2515  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยไฮ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ จำนวน 9 คน นักเรียน 42 คน โดยมีนางจีรพรรณ สีโน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ผู้ทรงคุณวุฒิและข้าราการในกระทรวงศึกษาธิการที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดทำและขับคลื่อนดำเนินการบูรณาการด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีแนวทางการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว ดังนี้

จังหวัดขนาดเล็ก (จำนวนโรงเรียนไม่เกิน 200 โรง) ดำเนินการแล้วเสร็จทั้งจังหวัด ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จังหวัตขนาดกลาง (จำนวนโรงเรียน 201 – 400 โรง) แล้วเสร็จทั้งจังหวัด ภายใน 2 เดือน นับแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 จังหวัดขนาดใหญ่ (จำนวนโรงเรียน 400 โรงขึ้นไป) แล้วเสร็จทั้งจังหวัด ภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่ 18 มกราคม 2564 ทั้งนี้ จังหวัตขนาดกลางและขนาดใหญ่ ต้องดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียน Stand Alone (ถ้ามี) โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดละ 1 แห่ง และโรงเรียนคุณภาพชุมชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาละ 1 แห่ง ให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 18 มกราคม 2564

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน