“เกษตร”ดึง ‘กนก’-‘ยงวุฒิ’เสริมทัพ AIC

173

เกษตรฯ” จับมือสภาอุตสาหกรรมฯ ผนึก AIC เดินหน้าปั้นนิคมอุตสาหกรรมเกษตร(Agroindustry) 18 กลุ่มจังหวัด ดึง “กนก อภิรดี-ยงวุฒิ เสาวพฤกษ์” นักบริหารมืออาชีพเสริมทัพขับเคลื่อนเริ่มต้นเฟสแรก 8 กลุ่มจังหวัด

28ม.ค.64/ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) เปิดเผยว่า ภายใต้นโยบายของ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรฯ นั้น

คณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กรกอ.) ได้จัดการประชุมครั้งที่ 1/2564 มีมติเห็นชอบโครงการ “หนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัด” โดยจะส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตร 18 แห่ง ใน 18 กลุ่มจังหวัดทุกภาค เพื่อเป็นฐานการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตามศักยภาพของแต่ละกลุ่มจังหวัด โดยผนึกความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการและภาคเกษตรกร  เช่น สภาเกษตรกรแห่งชาติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  มีศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม หรือ ศูนย์ AIC ทุกจังหวัด ร่วมขับเคลื่อนในโครงการนี้

ที่สำคัญได้นักบริหารมืออาชีพระดับประเทศมาเสริมทัพเป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร คือ ดร.กนก อภิรดี อดีตประธานธนาคารเอสเอ็มอี และผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย นอกจากนี้ กรกอ. ยังมีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสู่ธุรกิจอุตสาหกรรม 2 ล้านไร่ ตามที่สภาอุตสาหกรรมฯ (ส.อ.ท) และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เสนอโดยใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

ทั้งนี้ “กรกอ.” ได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินโครงการและกิจกรรมอีกหลายเรื่องได้แก่

  1. “โครงการอุตสาหกรรมไก่ฮาลาลครบวงจรภายใต้การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจฮาลาล โดย ดร.ชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมสินค้าและผลิตผลเกษตรมาตรฐานฮาลาล ผลิตภัณฑ์อาหารโดยจะมีการลงนามความร่วมมือที่จังหวัดยะลาในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
  2. รายงานความก้าวหน้าโครงการอาหารแห่งอนาคต ว่าด้วยโปรตีนจากพืช ซึ่งเป็นโปรตีนทางเลือกใหม่ โดย นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานบริษัท NRF และผู้แทน WEF (World Economic Forum) ซึ่งพร้อมส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชโปรตีน เช่น ถั่วเขียวเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในรูปเกษตรแปลงใหญ่
  3. รายงานสถานการณ์และแนวโน้มอนาคตของอุตสาหกรรมเกษตรและโครงการ Food Valley โดย นายยงวุฒิ       เสาวพฤกษ์ อดีตผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และอดีตผู้อำนวยการสถาบัน
  4. รายงานการส่งเสริมการลงทุนเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมโดย นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการลงทุน AIC

  1. รายงานเกษตรอัจฉริยะด้านแคตตาล็อคนวัตกรรมเกษตรโดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ
  2. รายงานความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรอาหาร โดย บริษัท เมืองอุตสาหกรรม อุดรธานี จํากัด
  3. รายงานแนวทางการพัฒนาสินค้าเกษตรแนวอัตลักษณ์ (4DNA) และโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อการเพิ่มมูลค่าเชิงทวีคูณภายใต้แนวคิดการใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาการเกษตร โดย ผช.ศจ.เอกพงษ์ ตรีตรง คณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) และอดีตคณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  4. รายงานแนวทางการส่งเสริมอาหารเสริมและยาด้วยสมุนไพรไทยสำหรับปศุสัตว์ โดย ดร.สิทธิชัย        แดงประเสริฐ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุม กรกอ. ได้พิจารณาเห็นว่าภายใต้วิกฤติการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปัญหาและโอกาสจึงต้องมีแนวทางและแผนการเปลี่ยนผ่านด้านอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เพื่อสร้างโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยโดยเฉพาะเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรอาหาร จึงมีมติให้ นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางและแผนการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร

ทั้งนี้ให้มีอำนาจหน้าที่สำคัญ คือ กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มเครือข่ายคลัสเตอร์ เกษตรอาหาร โดยเชื่อมโยงการพัฒนาตลอดห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร เริ่มตั้งแต่ ต้นทาง คือ การจัดหาวัตถุดิบ การปรับปรุงพันธุ์ การผลิต การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรและอาหารโดยใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยและแม่นยา กลางทาง คือ การแปรรูป การพัฒนาเทคโนโลยี บรรจุภัณฑ์ ปลายทาง คือ การส่งเสริมการการตลาด การสร้างแบรนด์ การบริการและการขนส่ง โดยตลอดกระบวนการผลิต จะเน้นการนำผลงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชนและศูนย์ AIC มาต่อยอดให้มูลค่าเศรษฐกิจเกิดผลเชิงพาณิชย์

สำหรับโครงการหนึ่งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร หนึ่งกลุ่มจังหวัดนั้น มีอย่างน้อย 8 กลุ่มจังหวัดที่กำลังดำเนินการและอยู่ระหว่างการพิจารณาดำเนินการ ได้แก่ 1. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนบน 2. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง  3. กลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 4. กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 5. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (อีอีซี.) 6. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (กลุ่มล้านนา) 7. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง และ 8. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง

อย่างไรก็ตาม กรกอ.จะเร่งดำเนินการตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ในการสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหารทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้ครบทั้ง 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบการแปรรูปสินค้าเกษตรเชิงโครงสร้างทั่วประเทศเป็นกระจายการลงทุน การสร้างงาน สร้างเศรษฐกิจภายในประเทศและกระจายโอกาสสร้างความสมดุลในการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชนตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงเกษตรและส.อ.ท.”

นายอลงกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการประชุมของ กรกอ. ครั้งที่ 1/2564 มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมว.เกษตรฯ นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายสมัย ลี้สกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นางสาวปภาวี สุธาวิวัฒน์ รองประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร นายกนก อภิรดี นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ นางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ประธานคณะอนุกรรมการเกษตรอัจฉริยะ นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการธุรกิจเกษตร  และตัวแทนหน่วยงานกระทรวงที่เกี่ยวข้อง นำโดย นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับสภาอุตสาหกรรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านระบบประชุมทางไกล Application Zoom

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน