ตรวจโรงงานป้องกัน PM 2.5-ไวรัสโคโรนา

50

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวนิลเนตร โลหะพจน์พิลาศ อุตสาหกรรมจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และนายพงศกร นันทแก้ว เจ้าพนักงานตรวจโรงงานปฏิบัติงาน เข้าตรวจสอบและให้คำแนะนำโรงงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 3 โรงงาน ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุเกียวคอนกรีต ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 162 หมู่ที่ 13 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญาไมยก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 13 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญาไมยก่อสร้าง ประกอบกิจการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 4 ต.และ อ.ทุ้งช้าง จ.น่าน

นายอดิศักดิ์ ไชยมงคล หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ผลการตรวจสอบโรงงานพบมีระบบป้องกันฝุ่นละอองและน้ำทิ้งจากการประกอบกิจการเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตและมีมาตรการคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น การวัดอุณหภูมิร่างกาย บันทึกข้อมูลผู้เข้าออกโรงงาน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน