ทางหลวงชนบททุ่มงบสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา

74

วันที่  26  มกราคม   2564 ที่โรงแรมศิวารอยัล  อ.เมืองพัทลุง  นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธ์  ผวจ.พัทลุง  ต้อนรับผู้แทน กรมทางหลวงชนบท  และบริษัทที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลา  จาก ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ไปยัง ต.เกาะใหญ่  อ.กระแสสินธุ์  จ.สงขลา  ในโอกาสที่เดินทางมาเปิดรับฟังความคิดเห็นจากส่วนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนชนชาวจังหวัดพัทลุง  ในครั้งที่  5  ตามโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาดังกล่าว  ทั้งนี้   เพื่อศึกษาถึงความเหมาะสม  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วน  นำไปใช้ประกอบผลการศึกษาโครงการฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยโครงการดังกล่าวสามารถร่นระยะทางในการสัญจรไปมาของประชาชนทั้ง 2 อำเภอ  จากประมาณ  2 ชั่วโมง ให้เหลือเพียง  15-20 นาทีเท่านั้น  โดยจะใช้งบประมาณดำเนินงานทั้งสิ้นประมาณ  4,500  ล้านบาท

ผวจ.พัทลุง กล่าวว่า   โครงการดังกล่าว อยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  โดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และทุกภาคส่วน  ในภาพรวมเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับประเทศชาติ  มีความคุ้มค่า  เป็นผลกระทบเชิงบวกทั้งหมด  ส่วนระยะเวลาการก่อสร้างจะเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้  2  ปี  เนื่องจากว่าขณะนี้ได้มีผู้ใจกุศล  จัดซื้อดินทั้ง 2 ฝั่ง ทั้งพื้นที่ อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง และ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา  ที่เชื่อมต่อกับถนนและตัวสะพาน  ซึ่งเป็นของเอกชนเพื่อบริจาคให้กับกรมทางหลวงชนบทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเวนคืนที่ดินตามขั้นตอนของระบบราชการ  อันจะทำให้การก่อสร้าง รวดเร็วยิ่งขึ้น  คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2565  และจะแล้วเสร็จในปี 2567  เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้ง 2 ฝั่ง ในด้านคมนาคม  การขนถ่ายสินค้าเกษตร  และส่งเสริมการท่องเที่ยว

สำหรับโครงการดังกล่าว นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  นางนาที  รัชกิจประการ อดีต สส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย นายภูมิศิษฏ์ คงมี ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคภูมิใจไทย และนายฉลอง เทอดวีระพงศ์ ส.ส.พัทลุง เขต 2 พรรคภูมิใจไทย และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯทั้ง 2 จังหวัด ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมุ่งมั่นให้การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆของพื้นที่ริมทะเลสาบทั้ง  2  จังหวัด  ให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นกว่าเดิม  ในขณะเดียวกันในส่วนของจังหวัดพัทลุงนั้น  ทางกรมทางหลวงชนบทก็ได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างถนนริมทะเลสาบสงขลา  เพื่อรองรับความเจริญก้าวหน้าของการก่อสร้างสะพานดังกล่าวไว้แล้วเช่นกัน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน