กอ.รมน.ยโสธร ช่วยเหลือประชาชน

42

เมื่อ 25 ม.ค.64 พ.อ.มงกุฎ แก้วพรหม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ส.(ท.) ดำเนินโครงการกำกับติดตามและประเมินผล “แผนตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ปี 64 โดยมีกิจกรรมการวางแผนและการอำนวยการ ปรับกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนจัดชื้อเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส 2019(โควิด-19)โดยทีมวิทยาการ ชุมชนสัมพันธ์(ขุนด่าน) ได้จัดรถประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และมาตรการต่างๆที่รัฐบาลได้ช่วยเหลือ ณ พื้นที่ตำบลกุดเชียงหมี อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดย ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)  ทุกขั้นตอน สำหรับผู้ร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้นำชุมชน อสม.ประจำหมู่บ้าน มีความพึงพอใจและอยากให้หน่วยงานราชการมีโครงการแบบนี้ลงมาในพื้นที่อีก

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร/รายงาน