ชิงความเป็นเลิศกำนันแหนบทองคำ

114

23 ม.ค.64 นายชนาธิป เสนแย้ม ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ เข้ารับรางวัล ประจำปี 2564 พร้อมคณะกรรมการ เดินทางมาที่ หอประชุม หมู่บ้านทุ่งแพม หมู่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชน ให้การต้อนรับ และมีการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพิจารณารางวัลกำนัน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พ.ศ. 2546 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้จัดให้มีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นในรอบปีงบประมาณที่ผ่านประจำทุกปี

ในปีนี้ อำเภอแม่สะเรียง คัดเลือกผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อชุมชน ให้นายกองพูล บุญยวง กำนันตำบลแม่ยวม อ.แม่สะเรียง ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมาได้มีผลงานดีเด่นด้านการอุนรักษ์ป่าไม้(ป่าชุมชน) การส่งเสริมให้ราษฎรดำรงชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน การส่งเสริมบทบาทกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในหน่วยงานของรัฐและชุมชน เข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งกำนันยอดเยี่ยม ประจำปี 2564 ในระดับจังหวัด สำหรับปีนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เสนอผู้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งกำนัน เข้ารับรางวัลประจำปี 2564 จำนวน 4 ราย ได้แก่ 1. นายถวิล คีรีเกษตร กำนัน ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม 2.นายผดุง ยานะรินทร์ กำนัน ต.แม่นาเติง อ.ปาย  3. นายนภปฎล ศรีพิทักษ์ดำรง กำนัน ต.แม่โถ อ.แม่ลาน้อย  4. นายกองพูล บุญยวง กำนัน ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง โดยคณะกรรมการจะนำผลงานของกำนันทั้ง 4  รายเข้าพิจารณาคัดเลือกตามขั้นตอนต่อไป

สำหรับการประเมินผลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น เป็นโครงการที่กระทรวงมหาดไทยจัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านดีเด่น แพทย์ประจำตำบลดีเด่น ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านดีเด่นสารวัตรกำนันดีเด่น ในระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจะออกตรวจประเมินผลงานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของอำเภอต่างๆ ที่ส่งเข้ารับการประเมิน ซึ่งผู้ที่จะได้รับรางวัลจะต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป สำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการในแต่ละประเภทจะได้รางวัลดีเด่น ปี 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจะได้เข้ารับรางวัลจากกระทรวงมหาดไทย ที่จะประกอบพิธีมอบรางวัลที่ได้กำหนดเป็นวันที่ 10 สิงหาคม  วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯของทุกปี

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน