กาชาด ห่วงใยดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

67

นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง ร่วมกับแพทย์ รพ.แม่สะเรียง พมจ.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยกรรมการสมาชิก ทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่สะเรียง  จนท.สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ร่วมลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ป่วยพระราชานุเคราะห์ มอบถุงยังชีพและมอบเงินช่วยเหลือให้รายละ 1,000 บาท ในพื้นที่ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล

นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง เผยว่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทางกาชาดได้มีการดำเนินงานดูแลผู้ป่วย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคัดกรองผู้ป่วย เข้ารับการรักษา สนับสนุนช่วยเหลือและติดตามดูแลผู้ป่วย แบบครบวงจรโดยทุกหน่วยงานบูรณาการ และระดมทรัพยากรร่วมกันในการทำงานให้บรรลุผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมไปถึงการประสานความช่วยเหลือต่อเนื่อง ในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขอสนับสนุนงบอุดหนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาตามนัด ตลอดจนจัดทำข้อมูลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เสนอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งงบประมาณสนับสนุน สำหรับการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน