ติดตามโครงการโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน

97

ปศุสัตว์แม่ลาน้อยพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดติดตามการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน

นายมงคล เจริญเมือง ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน  พร้อม  นายไชยยศ แจ้งใจ จพง.สัตวบาล และนายพีรพัฒน์ พงษ์ไพรภูมิ พนง.ผู้ช่วยสัตวแพทย์ ลงพื้นที่ปฎิบัติงาน ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของกลุ่ม โครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ โครงการโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอน และติดตามความก้าวหน้าธนาคารขี้วัว กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯบ้านท่าผาปุ้ม ม.4-บ้านแม่เตี๋ย ม.5 ต.ท่าผาปุ้ม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน

ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาน้อย ได้แนะนำส่งเสริมการเลี้ยงโค การเฝ้าระวังโรคระบาดในฤดูแล้งและการสำรองอาหารสัตว์ การดูแลแปลงหญ้า การใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเช่นเปลือกถั่วเหลือง และซังข้าวโพดเพื่อลดต้นทุนค่าอาหาร ทั้งนี้ได้ ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ โคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯบ้านท่าผาปุ้ม ม.บ้านแม่เตี๋ย ม.5 ต.ท่าผาปุ้ม ประเมินราคาโคเพศผู้ลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือนเพื่อจำหน่ายส่งเงินคืนโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัว ดังนี้  1ของเกษตรกร นางอำภา  ผาติทวินวงศ์ ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00101  2.ของเกษตรกรนางวันดี บงกชมาศอำพล ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00137 3.ของเกษตรกรนายป่อง  กันยี่เกต ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00130  4.ของเกษตรกรนายประสิทธฺ์  กันยี่เกต ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00228  5.ของเกษตรกรนายประพันธ์  กุณนะ ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00218

หลังจากนั้นได้ไปติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ โคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคแก้จนเพื่อคนแม่ฮ่องสอนฯ ตรวจสุขภาพและความสมบูรณ์พันธุ์โคเพศเมียลูกตัวที่ 1 อายุครบ 18 เดือน  จำนวน 5 ตัว  ดังนี้  1.ของเกษตรกรนางอ่วยจาง  วงษ์ทอง ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00249 2.ของเกษตรกรนายจรูญ  สมคำดี ทีเกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00223  3.ของเกษตรกรนายจรูญ  สมคำดี ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00234  4.ของเกษตรกรนายป่อง กันยี่เกต ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00127  5.ของเกษตรกรนายจันทิพย์  รักมั่น ที่เกิดจากแม่โคหมายเลข 165805NC00234 เพื่อส่งคืนเข้า โครงการ ธนาคารโค-กระบือตามพระราชดำริ และส่งมอบให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายต่อไป

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน