มอบโคพระราชทานเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

49

วันที่ 21ม.ค.64 นายไกรศร  วิศิษฎ์วงศ์ ผวจ.นครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีไถ่รับมอบโคพระราชทาน ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ จำนวน 1 คู่ ให้แก่นายสมพร ทองสลัก อายุ 55 ปี ณ บ้านเลขที่ 114/4 หมู่ที่ 6 ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี  จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายเศกสรรค์ สวนกูล ปศุสัตว์จังหวัด นายอำเภอพรหมคีรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและประชาชนร่วมในพิธี

สำหรับโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีโค กระบือเป็นของตนเอง และขยายต่อให้เกษตรกรข้างเคียง ซึ่งเป็นปัจจัยในการประกอบอาชีพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้ เป็นการไถ่ชีวิตโคเพศผู้ 1 ตัว และเพศเมีย 1 ตัว จากโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบให้เกษตรกร จำนวน  1 ราย ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา  ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต ตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือ เมื่อลูกโคตัวแรกมีอายุครบ 18 เดือน ให้ส่งคืนโครงการธนาคารโค-กระบือฯ และเมื่อครบสัญญา 5 ปีแล้ว จะยกแม่โค พร้อมลูกโคตัวถัดไปให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม

ด้านนายสมพร  ทองสลัก กล่าวว่า รู้สึกปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับโคพระราชทาน ขอสัญญาว่าจะเลี้ยงโคทั้ง 2 ตัวให้ดีที่สุด และปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันจังหวัดนครศรีธรรมราช  ดำเนินโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ มีเกษตรกรยืมโค-กระบือจากโครงการฯ ไปเลี้ยงเพื่อการผลิตแล้ว จำนวน 762 ราย เป็นโค 933 ตัว กระบือ 6 ตัว รวมทั้งสิ้น 939 ตัว

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน