ศาลยุติธรรมเร่งพัฒนางานยุติธรรม

80

สำนักงานศาลยุติธรรม จับมือศูนย์ DXC กระทรวงยุติธรรม เชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรม มุ่งสู่ Smart Court สะดวก ทันสมัย ปลอดภัยและมั่งคง

21 มกราคม 64/ ที่ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรม นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดการพัฒนางานยุติธรรม ทั้งทางด้านการบริหารจัดการของหน่วยงาน ระบบการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความยุติธรรมตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการบริหารจัดการและระบบการให้บริการกับประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวว่าการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (Data Exchange Center : DXC) กระทรวงยุติธรรม และ
สำนักงานศาลยุติธรรม นั้น เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมในลักษณะการสืบค้น เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลจะทำในลักษณะพจนานุกรม (Data Dictionary) ที่ระบุหน่วยงานเจ้าของข้อมูลประเภทรูปแบบข้อมูลสิทธิการเข้าถึงและวิธีการขอข้อมูลทางด้านกระบวนการยุติธรรม ซึ่งนอกจากความสะดวก ทันสมัยแล้วก็ยังจะปลอดภัยและมั่นคง โดยการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลฯ นี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีและไม่กระทบสิทธิของคู่ความและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดี

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวอีกว่า ในนามของสำนักงานศาลยุติธรรม มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สำนักงานศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม มีข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรมฯ กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศาลยุติธรรมมีเป้าหมายขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรเข้าสู่การเป็น Smart Court ซึ่งจะมีการพัฒนาในด้าน Technology Smart โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนสะดวก รวดเร็วที่สุด จึงมีความยินดีในการเข้าร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมร่วมกันพร้อมกับร่วมกันพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นรูปธรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน