รัฐบาลอย่าลืมเด็กเล็กที่แม่ตกงานยุคโควิด-19

Zoom ร่วมใจเพื่อเด็กชนะ”  เสนอรัฐบาลพิจารณา เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้าที่แม่ตกงานยุคโควิด-19

19ม.ค.64/ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมาธิการกิจการเด็กและสตรีฯสภาผู้แทนราษฎร และ องค์กรภาคเอกชนเข้าร่วมเสวนาผ่าน Zoom Application เพื่อหารือเรื่องเงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้ากรณีที่แม่ตกงานในยุคเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ได้แพร่ระบาดกระจายวงกว้างไปเกือบทั่วประเทศไทย โดยการประชุมหารือ และครั้งนี้ นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ได้เสนอในวงเสวนาในนาม ว่าที่หัวหน้าพรรคเสมอภาค ว่า

  1. รัฐบาลควรดูแลเด็กเล็กที่แม่ตกงานจากภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19โดยเร็วและทั่วถึง ยิ่งครอบครัวใดอ่อนแอยิ่งต้องช่วยเหลือก่อนเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นนโยบายของพรรคเสมอภาค โดยจะ”ยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขึ้นเป็นวาระแห่งชาติ”ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพ”คน”
  2. ควรกระจายอำนาจบทบาทหน้าที่จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเด็กเล็กไปให้ อบต.,เทศบาล ดำเนินการ จะได้ทั่วถึงถ้วนหน้า และรู้ข้อมูลแต่ละครอบครัวดีใกล้ชิดประชาชนในชุมชน
  3. ขอฝาก สส.มด วรรณวิภา ไม้สนที่อยู่ในกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาปรับปรุง พรบ.กองทุนสงเคราะห์ต่างๆให้สอดคล้อง ไม่ซ้ำซ้อน และขอให้เน้นการสร้างค่านิยม เห็นความสำคัญ”การออม”ของประชาชนให้มากขึ้นเพราะถ้าคนไทยทุกคนมีเงินออม ก็จะไม่ลำบากในวันนี้และในวันหน้า สามารถพึ่งพาตนเองได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม

อย่างไรก็ตาม การเสวนาครั้งนี้ มีนักรัฐสภา ตัวแทนพรรคการเมือง นักนโยบาย องค์กรประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วม เสวนาหาทางออกเพื่ออนาคตที่เป็นธรรมและยั่งยืน ต้องให้ “เด็กชนะ”

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน