“ นาที” เป็นประธานแก้ปัญหาแบลิเออร์

138

จากกรณีที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทพัทลุงได้จัดโครงการก่อสร้างแท่งแบริเออร์บนถนนโนราห์ (บายพาส) ระยะทางประมาณ 3.21 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ   16.71 ล้านบาท จนถูกกลุ่มผู้ประกอบการ  ภาคเอกชน เจ้าของห้างร้านและประชาชน  เข้ายื่นหนังสือต่อ นายกู้เกียรติ์ วงศ์กระพันธุ์ ผวจ.พัทลุง  เพื่อให้รื้อถอนแท่งแบลิเออร์ออกไป โดยเฉพาะในแหล่งที่มีร้านค้าหนาแน่น สถานที่ประกอบการสำคัญๆ เพื่อเร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยว ฯลฯ ซึ่งทางจังหวัดฯได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  ประกอบด้วย  ตัวแทนหอการค้าจังหวัดพัทลุง   เอกชน  และประชาชน  จำนวน  3  ราย  ตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ  1  ราย  และตัวแทนสื่อมวลชน  1  ราย  ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวทุกๆฝ่ายได้มีข้อสรุปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว  ในตอนเย็นวันศุกร์ที่  15  มกราคม   2564  ณ  ห้องประชุมไพรวัลย์  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง  นั้น

  

ผู้สื่อข่าว  จ.พัทลุง  รายงานว่า  เมื่อวันที่ 18ม.ค.64  ที่ห้องประชุมแพรทอง  ศาลากลางจังหวัดพัทลุง นางนาที รัชกิจประการ  ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี พัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด  ได้เป็นประธานในการแถลงข่าวความสำเร็จของการแก้ปัญหาดังกล่าว  และเป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ( MOU) ระหว่างสำนักงานแขวางทางหลวงชนบทพัทลุง โดยนายชัยยุทธ  เขียวจันทร์  ผู้อำนวยการสำนักงานแขวางทางหลวงชนบทพัทลุง กับคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนทั้ง  5  ราย

สำหรับบันทึกข้อตกลงดังกล่าวสรุปได้ว่าจะมีการวางแท่งแบลิเออร์บริเวณสี่แยกไฟแดงบนถนนสายดังกล่าวจุดละ  60 – 70  เมตร  รื้อถนนแท่งแบลิเออร์ในย่านชุมชนหนาแน่นออกไปทั้งหมด  จุดไหนที่ไม่มีห้างร้าน  ร้านค้า  บ้านพักอาศัย  จะมีการวางแทงแบลิเออร์ตลอดแนวและจุดไหนที่มีตลาด  ร้านค้า  อยู่ฝั่งเดียวและอีกฝั่งไม่มีตลาด  ร้านค้า  ที่อยู่อาศัย  คณะกรรมการชุดดังกล่าวก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอแนะ  และเห็นด้วยจากผู้ประกอบการ  ประชาชน  ณ  บริเวณดังกล่าว  อย่างไรก็ตามการรื้อถอน  วางแท่งแบลิเออร์ในครั้งนี้ทางสำนักงานแขวางทางหลวงชนบทพัทลุงจะดำเนินการตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป  และเมื่อครบ  6  เดือน  ทางผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะนำปัญหาดังกล่าวมาทบทวนผลการดำเนินงานกันอีกครั้ง  ในขณะที่สำนักงานแขวางทางหลวงชนบทพัทลุงจะได้ยื่นของบประมาณในปี  2565  มาขยายพื้นที่ริมฟุตบาทบนถนนดังกล่าวให้กว้างยิ่งขึ้น  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกคล่องตัวของการสัญจรไปมาบนถนนสายดังกล่าว

ต่อมา นายเคน  หนูฤทธิ์  รองประธานหอการค้าจังหวัดพัทลุง  ได้มอบช่อดอกไม้สดแก่นางนาที  รัชกิจประการ  ประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทประชารัฐรักสามัคคี พัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจนทำให้การแก้ปัญหาสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  ในขณะที่นางนาทีฯก็ได้กล่าวขอบคุณทุกๆฝ่ายที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันจนนำไปสู่การลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) ในครั้งนี้เช่นกัน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน