มอบพื้นที่แก้มลิง ลดการขาดแคลนน้ำ

44

17 ม.ค.64 ที่บริเวณโครงการแก้มลิงกุดอ้อ บ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม เป็นประธานในพิธีมอบภารกิจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในโครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโชคชัย ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปลูกต้นยางนา ทั้งนี้เพื่อมอบเป็นของขวัญเกษตรกรไทย มีกิน มีใช้ มีรายได้พอเพียง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำทำการเกษตร โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ

นายจรัส เพ็ญศิริสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมหาสารคาม  กล่าวว่า กรมชลประทานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโชคชัย และโครงการแก้มลิงกุดอ้อ พร้อมอาคารประกอบบ้านโชคชัย  ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม เสร็จเรียบร้อยแล้ว  กำหนดพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งพื้นที่ บริเวณนี้ เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ เป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรน้ำ ที่มีแหล่งน้ำมากมาย อาทิเช่น แก้มลิงกุดอ้อ, หนองอ้อและลำน้ำชีหลง (แม่น้ำชีสายเก่า) ที่มีความยาว ประมาณ 13.5 กิโลเมตร สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นแหล่งพื้นที่การเกษตร ด้านพืช (พืชเศรษฐกิจ) ข้าว,มันสำปะหลัง ,อ้อยโรงาน และพืชผักที่ตลาดมีความต้องการสูง โดยมีส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามร่วมบูรณาการกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาอาชีพของเกษตรและประชาชนในพื้นที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่ง น้ำ คือ ชีวิต ถ้ามีแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถที่จะพัฒนาด้านการเกษตร ทั้งด้านการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต มีผลทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

พรเทพนิพัท. พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม /รายงาน