พิธีบูชาศาลหลักเมืองและบวงสรวงแม่โพสพ

41

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ที่บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม พร้อม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ นายธรรมนูญ แก้วคำ นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ รองผวจ.มหาสารคาม นางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมประกอบพิธีบูชามเหศักดิ์หลักเมือง และพิธีกรรมบวงสรวงแม่โพสพ ในประเพณีบุญเบิกฟ้าจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2564  ซึ่งเป็นประเพณีของชาวมหาสารคามที่ประกอบขึ้นตามความเชื่อในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุก ๆปื โดยพราหมณ์ประกอบพิธีบวงสรวงแม่โพสพ ทำพิธีเสี่ยงทายคางไก่ และเสี่ยงทายผิวไข่ประกาศทิศฟ้าร้องและคำทำนาย โดยผลการทำนายปีนี้ปรากฏว่า ได้ยินฟ้าร้องทางทิศอุดร ฝนจะดี น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ ผู้คนเป็นสุข ผลทำนายคางไก่ ฝนฟ้าจะตกต้องตามฤดูกาล ธัญญาหาร ผลาหาร ภักษาหาร มังสาหาร น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดี

ประเพณีบุญเบิกฟ้า  เป็นประเพณีที่ชาวอีสานได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีความเชื่อว่า เมื่อถึง วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 2562 ฟ้าจะไข เปิดประตูฝนให้ตกลงสู่โลกมนุษย์ ชาวอีสานจึงถือเอาฤกษ์สำคัญนี้นำปุ๋ยคอก ที่ได้จากมูลโค กระบือ ไปใส่ในเรือกสวนไร่นาของตนเอง อย่างพร้อมเพียง เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำรุงดิน ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสานที่ได้นำเอาประเพณีบุญเบิกฟ้ามาจัดเป็นงานประจำปีของจังหวัด เพื่อให้ชาวบ้านได้ร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญในการฟื้นฟูบำรุงดิน เพื่อเตรียมสำหรับการเพาะปลูกต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน