น่าน แจ้งออก “เอกสารรับรองความจำเป็น”

108

เมื่อวันที่ 15 ม.ค.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อให้การเดินทางสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นเข้า–ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด (จังหวัดสมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ในจังหวัดน่านเป็นไปตามมาตรการเพิ่มเติมการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ดังนี้

1 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหารสถานศึกษา หรือนายอำเภอ : สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด ซึ่งได้รับคำสั่งและจำเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ในการติดต่อราชการ

2 พาณิชย์จังหวัดน่าน : สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค

3 เกษตรจังหวัดน่าน ประมงจังหวัดน่าน ปศุสัตว์จังหวัดน่าน หรือสหกรณ์จังหวัดน่าน : สำหรับเกษตรกรในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร หรือผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางการเกษตร

4 นายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่นายอำเภอมอบหมาย  : สำหรับกรณีประชาชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้า-ออก พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

5 ให้นายอำเภอเวียงสา นายอำเภอบ้านหลวง นายอำเภอสองแคว นายอำเภอนาน้อย และนายอำเภอนาหมื่น ชี้แจงเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจหรือจุดสกัด ให้ตรวจสอบ“เอกสารรับรองความจำเป็น” ตามแนวทางข้างต้น และแนะนำการติดตั้งแอปพลิเคชั่น “หมอชนะ”สำหรับผู้เดินทาง พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลผู้เดินทางที่เดินทางผ่านจุดตรวจหรือจุดสกัดในสมุดบันทึกทุกครั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารรับรอง

https://drive.google.com/file/d/1GlbYwINa5ZobWLs7NzLJ1Pn1vkpQKMuR/view?usp=sharing

หรือ

https://www.facebook.com/411369362352586/posts/1822959647860210/?extid=0&d=n

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน