มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแม่ฮ่องสอน

49

15 ม.ค.64 นายสิธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว ที่อำเภอแม่สะเรียง  อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วม นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน  โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาด อ.แม่สะเรียง นำผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นตัวแทนผู้รับมอบแทนประชาชน และนำแจกจ่ายแก่ประชาชนในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน จำนวน 1,000 ผืน ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ ผวจ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระมหากรุณาธิคุณและทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้กับราษฎรทั้ง 4 อำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 3,500 ผืน จึงขอให้ราษฎรทุกคน ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และขอให้ทุกภาคส่วน ตั้งใจปณิธานปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม จริยธรรม ช่วยดูแลประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้พิการและผู้สูงอายุเพื่อให้ความรักความสามัคคีเกิดกับประชาชนในชาติทุกคน โอกาสนี้ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ตรวจเยี่ยมประชาชนที่มารับมอบผ้าห่ม เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน