สบอ.16 สร้างจิตสำนึกใช้ชีวิตอยู่กับป่า

227

14 ม.ค.64 นายโยธิน จงบุรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรม วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ 14 มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยนายมิตร อุตมะ ผอ.ส่วนอนุรักษ์ และป้องกันทรัพยากรป่าไม้ สบอ.16  นำหัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน รร.ไทยรัฐวิทยา 33 บ้านทุ่งพร้าว  รร.บ้านไร่วิทยา รวมถึง องค์กรภาคเอกชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการนวัตกรรมเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงิน จากบริษัท วี อีโค  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน บ้านห้วยวอก ผลิตถ้วยจานจากวัสดุธรรมชาติใบไม้ ตามนโยบายของรัฐบาล ลดการใช้กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นการอนุรักษ์พร้อมกับลดโลกร้อน ณ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

นายโยธินฯ กล่าวว่า ที่ผ่านมาประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดจิตสำนึก และความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าไม้ถูกบุกรุกและทำลายลดลงไปเป็นจำนวนมาก ก่อให้เกิดพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น เกิดปัญหา ภัยแล้ง น้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม และเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควัน เป็นต้น ที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงห่วงใย ถึงปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดหลายวโรกาสในงานสำคัญที่พระองค์ท่าน พยายามอย่างยิ่งในการที่จะให้ประชาชนได้ช่วยกันอนุรักษ์ และรักษาผืนป่า แต่การบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าก็ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมสร้างคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนป่าในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนรวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ลูกหลาน ญาติพี่ของน้องเรา ได้ตระหนักถึงคุณโทษของการตัดไม้ทำลายป่า

ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางยึดถือครอบครองกันเป็นจำนวนมาก แม้ว่าทางราชการจะมีมาตรการในการตรวจสอบ ควบคุม ป้องกัน และดูแลอย่างเข้มข้น แต่ไม่สามารถระงับ ยับยั้ง หรือตรวจลาดตระเวนดูแลป้องกันรักษาป่าได้อย่างทั่วถึง ส่วนสาเหตุที่พื้นที่ป่าไม้ลดลง อันเนื่องมาจากความต้องการใช้พื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรม และใช้ทรัพยากรป่าไม้ ในการดำรงชีพอย่างฟุ่มเฟือย ตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ผลเสียจากการทำลายป่า และเกิดจิตสำนึกถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และทำให้ผู้กระทำผิดหรือผู้ที่คิดจะเข้าไปบุกรุก แผ้วถาง ยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า เกรงกลัว ต่อกฎหมายและไม่กล้าที่จะคิดเข้าไปบุกรุกทำลายป่า หรือยึดถือ ครอบครองพื้นที่ป่า

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน