ม.ค.-ก.ย.64 อุดหนุนสินค้า อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา

115

รัฐบาลเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย เดินนโยบายตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย เริ่มแล้ววันนี้-เดือนกันยายน 2564  อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา อุดหนุนสินค้าเกษตรไทย ก้าวไปด้วยกัน

14 ม.ค.64/ นายศุภฤกษ์ เอี่ยมละออ กรรมการองค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อ.ต.ก.) รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ในการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและระบบกระจายสินค้าเกษตร สินค้าชุมชน โดยเชื่อมโยงตลาดในทุกระดับให้เป็นตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐาน พัฒนาให้เป็นตลาดถาวรสำหรับเกษตรกร และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมอบหมายให้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สร้างช่องทางการจำหน่าย เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร จนสามารถพัฒนาเป็นองค์ความรู้ที่เหมาะสม และก่อให้เกิดตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพแบบถาวรและยั่งยืน

อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา อ.ต.ก. ได้ดำเนินการจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด ก่อให้เกิดมูลค่าการจำหน่ายจำนวนมาก ประกอบกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการเปิดตลาดสินค้าเกษตรที่มีมาตรฐานและเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในรูปแบบของตลาดเกษตรกร อ.ต.ก.บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมสนับสนุนสินค้าเกษตรคุณภาพในพื้นที่ภูมิภาคไปยังตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน จตุจักร ตลาด อ.ต.ก.ภูมิภาคอื่นๆ ทั่วประเทศ และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยตามนโยบายโครงการประชารัฐ

ทั้งนี้จึงได้จัดกิจกรรม “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ สินค้าปลอดภัย อ.ต.ก.จังหวัดสงขลา” โดยใช้พื้นที่ สำนักงาน อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ขยายโอกาส ในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรตลอดจนสินค้า อุปโภคบริโภค  ให้แก่เกษตรกร สถาบันเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผลิผลิตการเกษตร โดยภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ผลิตภัณฑ์แปรรูป ผัก ผลไม้สด ฯลฯ  งานตลาดสินค้าเกษตรฯ จัดขึ้นทุกวันอังคาร ระหว่างเดือนมกราคม – กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. – 19.30 น. ณ บริเวณตลาดร้านค้า อ.ต.ก. จังหวัดสงขลา

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน