“นพดล”วัดใจรัฐบาลจัดหาวัคซีนป้องกันโควิดแชร์“คนละครึ่ง”

101

“พรรคพลังท้องถิ่นไท” เสนอแนวคิดให้รัฐบาลมีแนวทางร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 แบบจ่าย”คนละครึ่ง” เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

13ม.ค.64/ นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ รองหัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางปรับปรุงระบบราชการเพื่อปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร อดีตนายกสมาคมอบต. แห่งประเทศไทย เสนอแนวคิดให้รัฐบาลมีแนวทางที่จะร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องการจัดหาวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19 โดยใช้แนวทาง “คนละครึ่ง” โดยรัฐบาลออกงบประมาณส่วนหนึ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ในส่วนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้นำเงินจาก เงินทุนสำรองสะสมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่ ซึ่งแนวทางดังกล่าวนี้ คาดว่าจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับวัคซีนที่เร็วขึ้น และเป็นการช่วยเหลือรัฐบาลด้วย ซึ่งขณะนี้ในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีศักยภาพได้ในระดับหนึ่ง ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงวัย กลุ่มผู้ป่วย หรือกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่อยู่ในพื้นที่

ทั้งนี้ จึงเห็นควรให้รัฐบาลเร่งพิจารณาและวางแนวทางการใช้งบประมาณในรูปแบบลักษณะ “คนละครึ่ง” โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถร่วมมือกับรัฐบาล ในการเร่งจัดหาวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งคาดว่าแนวทางดังกล่าวนี้ สามารถดำเนินการให้คนไทยทั้งประเทศ ได้รับวัคซีนในปีพ.ศ. 2564 ครบถ้วน และทำให้มีฐานข้อมูลในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึง และเป็นธรรมได้ทั้งประเทศ

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน