ประชาชนได้สิทธิ์ร่วมตรวจสอบ 5 ผู้สมัครลงชิง ก.ต.

118

ศาลยุติธรรมเปิดโอกาสประชาชนร่วมตรวจสอบคุณสมบัติ 5 ผู้สมัคร ลงชิง ก.ต. สัดส่วนคนนอก

13ม.ค.64/นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ตามที่นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ ผู้พิพากษาศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ30แห่งข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงวุฒิพ.ศ.2561เพื่อขอให้บุคคลทั่วไปให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม(ก.ต.)ผู้ทรงคุณวุฒิ (สัดส่วนบุคคลภายนอก) ซึ่ง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ.2543 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง (3) กำหนดให้มี ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 คน โดยบุคคลที่เข้าสมัครรับเลือกจะต้องไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 39 โดยผู้สมัครเข้ารับการรับเลือกนั้นมีจำนวน 5 คน ดังนี้

  1. นายไพรัช วรปาณิ
  2. นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช
  3. นายบุญศักดิ์ เจียมปรีชา
  4. ศ.ดร.ไผทชิต เอกจริยกร
  5. นายจำนง เฉลิมฉัตร

สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอเชิญชวนให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิของผู้สมัครดังกล่าว ได้มีหนังสือระบุข้อคิดเห็นนั้นส่งถึงประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยส่งไปยังสำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900 หรือทางแฟกซ์ 02-500-1096 หรือทาง E – mail : ojdc@coj.go.th ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประกาศ 12 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น ได้ระบุชื่อ-นามสกุล พร้อมที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ มาเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไปด้วย

ทั้งนี้เมื่ออนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครได้รับข้อคิดเห็นแล้วจะรายงานผลการตรวจคุณสมบัติให้คณะกรรมการดำเนินการเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตามขั้นตอน และหากสิ้นเสร็จกระบวนการตรวจสอบแล้วก็จะประกาศบัญชีรายชื่อพร้อมหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ซึ่งเรียงลำดับตามรายชื่อที่สมัคร ไว้ที่เว็บไซต์สำนัก ก.ต. https://ojc.coj.go.thและเข้าสู่ขั้นตอนการเลือกซึ่งจะให้ข้าราชการตุลาการทุกชั้นศาลยกเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา เป็นผู้เลือกโดยวิธีลงคะแนนต่อไป

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน