ธ.ก.ส. ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ตอนล่าง

118

น้ำท่วมเขตพื้นที่ลุ่ม 3 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร ด้าน ธ.ก.ส.สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่างลงพื้นที่ให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจำนวน กว่า1 หมื่นชุด

ผู้บริหารและพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส สังกัดฝ่ายกิจการสาขาภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นจำนวนกว่า 10,000 ชุด ทั้งนี้ ธ.ก.ส. พร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผ่านมาตรการพักชำระหนี้ และมีสินเชื่อฟื้นฟูหลังประสบภัยรองรับกรณีเกษตรกรต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการประกอบอาชีพ การซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและเครื่องมือทางการเกษตรภายหลังจากสถานการณ์ดีขึ้น เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม  2564