ชวนเกษตรกรหญิงผลิตคลิปสั้นชิงทุนรวมกว่า2แสนบาท

150

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ เชิญชวนเกษตรกรหญิงส่งคลิปสั้นเข้าประกวดชิงทุนต่อยอดธุรกิจรวมกว่า 2 แสนบาท

12ม.ค.64/ นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่ามีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิงจำนวนไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้

ล่าสุด กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ด เซลส์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการ เพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะเลิศกิจกรรม

นายเข้มแข็ง กล่าวว่า ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำการเกษตรของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนำเสนอการใช้เงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไรหากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่าง ๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สำหรับการคัดเลือกจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 1) ระดับเขต 6 เขต ทำการคัดเลือกตัวแทนเขตละ 5 คน รวม 30 คน จากคลิปวิดีโอที่นำเสนอ เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศ 2) ระดับประเทศ จะทำการคัดเลือกตัวแทนให้เหลือเขตละ 2 คน รวม 12 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ และ 3) รอบตัดสิน ผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 12 คน จะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เสริมความรู้และทักษะในการพัฒนาธุรกิจเกษตร และนำเสนอโครงการของตนเองเพื่อชิงรางวัลชนะเลิศต่อไป

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่าการมอบทุนสนับสนุนการทำธุรกิจการเกษตร แบ่งรางวัลออกเป็น 12 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่า 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะ ฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 3 เดือน รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท และ รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนสนับสนุนมูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท

อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ผ่านการประเมินคุณสมบัติเป็น Young Smart Farmer จำนวน 13,051 คน เป็นผู้หญิงทั้งสิ้น 4,233 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่กรมส่งเสริมการเกษตรก็ให้ความสำคัญ และเล็งเห็นถึงศักยภาพของเกษตรกรหญิงเหล่านี้ที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคเกษตรได้เช่นกัน และกรมส่งเสริมการเกษตรคาดหวังว่าเกษตรกรหญิงที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมการพัฒนาธุรกิจไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจของตนเองโดยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรอื่นๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยผลักดันคนรุ่นใหม่ให้มีส่วนร่วมส่งเสริมการเติบโตของภาคการเกษตรอันเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนได้ต่อไป

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน