“ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่”ชิงทุนต่อยอดธุรกิจ

135

เมื่อวันที่11 ม.ค.64 นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย พร้อม นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย และน.ส.กมลชนก ประเสริฐสม ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว การดำเนินโครงการฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Move Her Business)

นายเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายในการส่งเสริมสตรีในภาคการเกษตรให้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านการเกษตรมาโดยตลอด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง และเชื่อมโยงการทำงานระหว่างกัน ซึ่งที่ผ่านมามีเกษตรกรหญิงจำนวนไม่น้อยพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรและเกษตรกรอัจฉริยะ (Smart Farmer) ที่สามารถเป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพการเกษตรของชุมชนและเกษตรกรรายอื่นต่อไปได้

นายวิชิต ว่องวัฒนาการ กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย  กล่าวว่า ฟอร์ด ประเทศไทย และสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ทำงานร่วมกันมาอย่างยาวนาน เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมทั้ง สื่อมวลชนเกษตรและเกษตรกร ให้มีโอกาสเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร ตลอดระยะเวลากว่า 6 ปีที่ผ่านมา ทั้งฟอร์ดและสมาคมฯ มีความตระหนักถึงความสำคัญของภาคการเกษตร และมีความมุ่งมั่นในการช่วยพัฒนาภาคเกษตรกรรมที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สมาคมฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อร่วมยกระดับและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้สามารถต่อยอดพัฒนาธุรกิจของตนเองให้ประสบความสำเร็จต่อไป

ดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกับบริษัท ฟอร์ด ประเทศไทย เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรกรยุค 4.0 เตรียมเปิดตัวโครงการ “ฟอร์ดเติมฝันเกษตรกรหญิงรุ่นใหม่ (Ford Moves Her Business)” โดยเชิญชวนเกษตรกรหญิงที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1) อายุไม่เกิน 45 ปี 2) เป็น Young Smart Farmer หรือสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หรือเกษตรกรทั่วไป ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง หรือเป็นสมาชิกในครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3) ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 4) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ 5) มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรได้ และ 6) มีความสามารถในการนำเสนอแผนงานพัฒนาการเกษตรของตนแก่คณะกรรมการเพื่อชิงรางวัลเงินทุนสนับสนุนนำไปต่อยอดธุรกิจมูลค่าสูงสุด 100,000 บาท และสิทธิพิเศษในการทดลองขับรถกระบะฟอร์ด เรนเจอร์ รุ่นใหม่นาน 3 เดือนสำหรับผู้ชนะเลิศกิจกรรม

ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ในหัวข้อ “เกษตรสร้างสรรค์สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่” บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเกษตรของตนเอง พร้อมนำเสนอแนวคิดในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ พร้อมกับนำเสนอการใช้เงินรางวัลในการพัฒนาอาชีพเกษตรของตนให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้อย่างไรหากได้รับรางวัลจากการประกวด ความยาวไม่น้อยกว่า 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที โดยส่งวิดีโอผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form) ตามช่องทางที่ประกาศรับสมัครต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564