วันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT

134

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT จ.นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT  ตามแนวคิด  “2 ทศวรรษ SCT 20 ปีแห่งความภาคภูมิใจ”   วิทยาลัยฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2542 โดยคุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 20 ปีเต็ม ได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อรับใช้สังคมอย่างต่อเนื่อง และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมต่อไป

 

ภายในงานมีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป เพื่อเสริมสิริมงคลแก่บุคลากร และผู้ร่วมงาน พิธีมอบเหรียญที่ระลึกโดยท่านศาสตราจารย์นิตย์ศรี  แสงเดือน อธิการบดีคนปัจจุบัน  แก่บุคลากรที่ร่วมพัฒนาวิทยาลัยฯ ครบ 20 ปี จำนวน 13 คน  พิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล  เจาะจิตต์ อดีตอธิการบดี แก่ศิษย์เก่าดีเด่นทรงคุณค่า ทั้งทางด้านสาขาวิชาชีพและด้านผู้ทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม  และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับเกียรติจากคุณเอกกร ตันติอุโฆษกุล ผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นผู้มอบมอบแก่ภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากว่า 30 แห่ง

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน