ส.ส.ราชบุรี ดันพื้นที่กลาโหมเป็นสวนสุขภาพ

73

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี เขต 4 อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า บริเวณเชิงสะพานโคกหม้อ ถนนทรงพล หมู่ 11 ต.สวนกล้วย อ.บ้านโป่ง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงกลาโหมจำนวน 24 ไร่ และของกระทรวงการคลังจำนวน 54 ไร่ โดยมอบให้กระทรวงกลาโหมใช้ประโยชน์ ในอดีตเป็นที่ตั้งขององค์การผลิตอาหารสำเร็จรูป หรือ (อสร.) แต่ได้ถูกยกเลิกไปตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 ปัจจุบันกลับกลายเป็นสถานที่รกร้าง มีต้นไม้ปกคลุมหนาทึบ ในเบื้องต้นได้ปรึกษาหารือกับผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวควรจะได้ใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม น่าจะพัฒนาให้เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารของอำเภอบ้านโป่ง เนื่องจากสถานที่ตั้งเหมาะสม สะดวกต่อการคมนาคม และมีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ

ต่อมาตนในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ตั้งกระทู้ถามเรื่อง “ขอความอนุเคราะห์พื้นที่ของ อสร. สำหรับสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี” ถึงกระทรวงกลาโหม ผ่านทาง พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับคำชี้แจงว่า เมื่อปี พ.ศ.2555 พื้นที่ดังกล่าว กระทรวงกลาโหมได้เตรียมจัดทำโครงการก่อสร้างโรงงานเภสัชกรรมทหาร เพื่อใช้สำหรับผลิตยาและเวชภัณฑ์ในกองทัพและโรงพยาบาลทหาร รวมไปถึงงานด้านวิจัย ค้นคว้า พัฒนายาและเวชภัณฑ์ คาดว่าจะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2568 ภายในโครงการจะมีทั้งโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนผลิตพืชสมุนไพร อาคารที่พัก และสวนสุขภาพสำหรับพักผ่อนของบุคลากรและประชาชนทั่วไป โดยโรงงานเภสัชกรรมทหารที่จะสร้างขึ้นนี้ จะเป็นโอกาสดีที่จะสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนชาวบ้านโป่ง รวมถึงการจัดสรรพื้นที่จำนวน 24 ไร่ ทำเป็นสวนสุขภาพซึ่งประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในด้านการพักผ่อน สันทนาการ ออกกำลังกาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ต่อไปในอนาคตอีกด้วย.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม จ.ราชบุรี/รายงาน