เพิ่มทักษะระยะสั้น สู่ระบบเศษฐกิจพอเพียง

81

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ  บ้านกำพี้  ตำบลกำพี้ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม  เป็นประธานเปิด การอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล รุ่นที่ 3 พร้อมด้วย พัฒนาการจังหวัดมหาสารคาม นายอำเภอบรบือ สาธารณสุข อำเภอบรบือ   ผจก.โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริฯ คณะวิทยากร และผู้เข้าอบรม เข้าร่วมในพิธี

นางสงวน มะเสนา พัฒนาการจ.มหาสารคาม กล่าวว่า  จากการที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้อนุมัติโครงการและงบประมาณให้จ.มหาสารคาม ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 102,509,150 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านห้าแสนเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) ดำเนินการในพื้นที่ 11 อำเภอ 8 ตำบล 635 ครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระดับตำบล และระดับครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรแรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมที่จังหวัดมหาสาคาม ได้รับอนุมัติงบประมาณ  รวม 4 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 1. ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดล กลุ่มเป้าหมาย 805 คน ดำเนินการ 8 รุ่นๆละ 5 วัน4 คืน กิจกรรมที่ 2. พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 635 ครัวเรือน (งานขุดแหล่งกักเก็บน้ำ) จำนวน 635 แปลง กิจกรรมที่ 3. การสร้างงาน สร้างรายได้รายเดือน ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน จำนวน 170 คนๆละ 12 เดือนๆละ 9,000 บาทกิจกรรมที่ 4. กิจกรรมการพัฒนาและสนับสนุนพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ) จำนวน 635ครัวเรือนๆละ 3 ครั้ง ในวันนี้เป็นการดำเนินงานตามกิจกรรมที่ 1 รุ่นที่ 3 ซึ่งกำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2564 เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมเป็นแกนนำขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาของศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์  จ.มหาสารคาม/รายงาน