ระดมสมองแก้ปัญหาโควิดในห่วงโซ่อุตสาหกรรมประมง

503

8 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่ ห้อง Activity สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป และสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ตลาดทะเลไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการประมง”เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้นำเข้าว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง กล่าวว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย   มีความเป็นห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19  ที่มีแหล่งแพร่กระจายมาจากตลาดกลางกุ้งในจังหวัดสมุทรสาคร และได้มีการขยายวงกว้างไปยังพื้นที่อื่นๆ ตามที่เป็นข่าว ซึ่งข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงชี้ชัดว่าการแพร่ระบาดของเชื้อ โรคโควิด-19 ในครั้งนี้ ไม่ใช่เกิดจากการแพร่ระบาดจากสัตว์น้ำสู่คน แต่เป็น การแพร่ระบาดจากคนสู่คน แต่ได้สร้างความเข้าใจผิดให้แก้ผู้บริโภค ซึ่งมาจากแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองมาอย่าง ผิดกฎหมาย

สมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้า แห่งประเทศไทย อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสาเร็จรูป ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 ในการป้องกัน การปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสัตว์น้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้า ผ่านโครงการ “การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออก (COVID – 19 Prevention Best Practice)” และจะได้รับหนังสือรับรองว่าสินค้าได้มีการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกระบวนการผลิตอาหารส่งออกให้กับผู้ผลิตอาหาร โดยหนังสือรับรองดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ ผู้บริโภค และผู้นาเข้าต่างประเทศได้

 ด้าน ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากการตรวจค้นหาเชิงรุกของกระทรวงสาธารณสุข พบแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครติดเชื้อฯ จำนวนมาก ซึ่งได้สร้างความกังวลใจถึงความปลอดภัยของสินค้าและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำต่อผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ  กระทบต่อความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลของไทย  กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้เพิ่มมาตรการในการดูแล ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้าประมงในโรงงานแปรรูปอย่างเข้มงวด  เพื่อยืนยันว่า สินค้าประมงที่ผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน  Good Manufacturing Practice (GMP) และ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงสุด

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรการป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำที่มีความเข้มข้นมากขึ้นในทุก ๆ ด้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคตลอดห่วงโซ่การผลิต ทั้งวัตถุดิบ และการปฏิบัติในโรงงาน  ทั้งในส่วนของผู้ซื้อ และผู้นำเข้า ว่าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงที่ผลิตจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน โดยมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
เป็นอย่างดี ดังนี้

  1. มาตรการกำจัด หรือ ลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนมากับวัตถุดิบ ingredient และภาชนะบรรจุ โรงงานแปรรูป
    สัตว์น้ำต้องจัดทำมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ที่มากับวัตถุดิบสัตว์น้ำ ingredient และภาชนะบรรจุ เช่น จัดทำข้อปฏิบัติในการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ส่งให้กับ Supplier ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้า ทำความสะอาดบริเวณผิวสัมผัสภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของรถที่ขนส่งวัตถุดิบ ingredient และภาชนะบรรจุ เข้ามาในโรงงานโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและวิธีการทำความสะอาดที่เหมาะสม เป็นต้น
  2. มาตรการควบคุมกระบวนการผลิตที่เข้มงวดโรงงานต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยตลอดสายการผลิต ตั้งแต่การรับวัตถุดิบที่นำเข้าโรงงาน กระบวนการแปรรูป การบรรจุ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน GMP และ HACCP รวมทั้งมีมาตรการเพิ่มเติมในการนำสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เช่น ฆ่าเชื้อบริเวณผิวสัมผัสภายนอกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของรถบรรทุก ตู้คอนเทนเนอร์ที่เข้ามาในโรงงาน และฆ่าเชื้อภายในตู้คอนเทนเนอร์ก่อนบรรจุผลิตภัณฑ์ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสม เป็นต้น
  3. มาตรการควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำโรงงานต้องปฏิบัติตามมาตรการพิเศษเพื่อควบคุมสุขอนามัยของพนักงานและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ผลิตอาหาร เพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกที่กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำขึ้น เพื่อป้องกันและลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 จากคนสู่สินค้าสัตว์น้ำ ประกอบด้วย   1)  การจัดการสถานที่และอาคารผลิต 2)  สุขาภิบาลในบริเวณการผลิต   3)  การทำความสะอาดอาคารผลิตและภาชนะอุปกรณ์  4)  การคัดกรองบุคลากรและการรักษาสุขอนามัยของบุคลากรในการผลิตอาหาร  5)  การฝึกอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อย่างไรก็ตาม เพื่อควบคุมไม่ให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ กรมประมงจึงได้กำหนดให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรชาวประมงต้องปฏิบัติตามแนวทางด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2549 (ฉบับที่ 1) และปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะกิจในการป้องกันการปนเปื้อนไวรัสโควิด- 19 ในสัตว์น้ำ และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เพื่อคุมเข้มตั้งแต่ต้นทางการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้อง  5 ประเภท ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการกระบวนการผลิต (ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมง/เรือประมง)  2. ผู้กระบวนการลำเลียงและขนส่งสัตว์น้ำ 3. ผู้ประกอบการสะพานปลา (ท่าเทียบเรือและแพปลา) 4. ผู้ประกอบการร้านค้า Modern trade และและ 5. ผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก โดยผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการทั่วไปที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุข และมาตรการเฉพาะกิจที่กรมประมงกำหนด จะได้รับหนังสือรับรองการปฏิบัติที่ดีในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากกรมประมง เพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้กรมประมงมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในทุก ๆ ด้าน และขอให้ทุกท่านให้โอกาสพี่น้องเกษตรกร ชาวประมง และผู้ประกอบการ ด้วยการร่วมกันซื้อสินค้าสัตว์น้ำไปบริโภค อย่างไรก็ตามการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาจเกิดขึ้นได้จากการขาดสุขอนามัยที่ดี ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการรับประทานและสัมผัสสัตว์น้ำ ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน ไม่ควรรับประทานอาหารสัตว์น้ำที่ดิบหรือไม่สุก และไม่ควรใช้มือสัมผัสกับสัตว์น้ำโดยตรง อาจใช้ถุงมือหรืออุปกรณ์ในการหยิบหรือตัก และล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำเป็นอย่างดีก่อนทำการปรุงอาหารทุกครั้ง.

กานต์ เหมสมิติ รายงาน