กทม. เตรียมตั้งรพ.สนามดูแลผู้ป่วยระลอก2

501

กทม.เตรียมพร้อมซ้อมแผนรับมือโควิดระลอก 2 รูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยในพื้นที่ที่มีการควบคุม โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด

9ม.ค.64/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) และแผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องสำหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) โดยมีผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิทยรักษ์ ชั้น 4 สำนักการแพทย์ เมื่อวันที่ 8ม.ค.64

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ได้เกิดการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งมีความรุนแรงมากกว่าเดิมมีอัตราผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นและมีการกระจายไปหลายจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงกรุงเทพมหานคร ซึ่งการซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้บุคลากร ได้มีทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงาน เป็นการทดสอบแนวทางการปฏิบัติให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกันยังทำให้ทราบถึงจุดบกพร่องและช่องว่างในการปฏิบัติงานให้มีความสมบรูณ์ยิ่งขึ้นโดยที่การปฏิบัติงานจริงนั้นบุคลากรต้องดำเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ เนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องนั้น ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของกรุงเทพมหานครในการทำหน้าที่ตอบโต้กับการระบาด การรักษาพยาบาล การสอบสวนโรค ซึ่งต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและเกิดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดประชุมซ้อมแผนในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักอนามัยและสำนักงานเขต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อรักษาป้องกันและควบคุมโรคในกรุงเทพมหานคร

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การฝึกซ้อมในวันนี้เป็นการทดสอบการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีรูปแบบการฝึกซ้อมแผนชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) ของส่วนราชการในสังกัดสำนักการแพทย์ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น ฝึกซ้อมด้านการสั่งการ การอำนวยการ การฝึกตามสถานการณ์หลักสถานการณ์เสริม การประเมินผล การสอบสวนโรค ลงพื้นที่ ระบบส่งต่อ การบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล การประชาสัมพันธ์ ธุรการ ระบบไอที ขั้นตอนการอำนวยความสะดวกของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งกำหนดหัวข้อการฝึกไว้ที่การตอบสนองต่อสถานการณ์ตามแผนของหน่วยงาน/จังหวัด การจัดสรรทรัพยากรในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค การแบ่งมอบหน้าที่ตามความรับผิดชอบและการร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มเติม ซึ่งแต่ละโรงพยาบาลในสังกัด จะซ้อมภาพรวมด้วยกันและไปซ้อมในระดับโรงพยาบาลต่อ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดจัดทำแผนเตรียมพร้อมรับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ต่อไป

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำหรับการเตรียมจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากปัจจุบัน สถานการณ์ผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในเบื้องต้นกทม.ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนสำหรับสังเกตอาการผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อยในพื้นที่ที่มีการควบคุมโดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุด สามารถรองรับได้ 500-600 เตียง รวมทั้งอยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับเพิ่มเติมอีก 3-4 แห่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการสำรวจและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยหากดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามได้ครบตามแผน คาดว่าจะสามารถรองรับผู้ป่วยได้ 1,500-1,700 เตียง ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ป่วยหากป่วยมีไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจอย่าปกปิดข้อมูลหรือปกปิดประวัติเสี่ยงเพื่อทีมแพทย์จะได้วินิจฉัยรักษาและเตรียมความพร้อมได้ทันท่วงที

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน