ขับเคลื่อนแพทย์ทางเลือก

596

ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน

9ม.ค.64/ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดย ดร.รุ้งราวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ กรรมการผู้จัดการและดร.ทพ.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้เป็นสื่อกลางในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยก่านซู่ การแพทย์แผนจีน มณฑลก่านซุ่ ประเทศจีน (Gansu University Of Chinese Medicine, China) และศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก(Golden Medical Jubilee Medical Center) ภายใต้การกำกับดูแลของ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University, Thailand)

สำหรับ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการทางวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อบูรณาการความเชี่ยวชาญและความเป็นเลิศของภาคส่วนต่างๆ โดยจะมีการแลกเปลี่ยนการศึกษาทางการแพทย์ซึ่งกันและกันระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้โดยใช้ศาสตร์แพทย์แผนจีนเข้าร่วมกระบวนการรักษากับแนวทางแพทย์แผนปัจจุบัน ในระยะเวลา 3 ปี การลงนามข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้เป็นการลงนามผ่านการประชุม VDO Conference โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.เจิ้น กุ้ยเซิน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยก่านซู่ การแพทย์แผนจีน และมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ดังมีรายนามต่อไปนี้

รศ. นพ.ประภัทร วานิชพงษ์พันธุ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก และดร.ทพ.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ดร.รุ้งราวรรณ วิวัฒน์ปิยะวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การแพทย์แผนจีนพุทธเมตตาถังหมิง

อย่างไรก็ตาม การลงนามในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เป็นโอกาสอันดีสำหรับแพทย์ทางเลือก แผนไทย จีน และ อินเดียจะได้ร่วมมือกันในอนาคตและทาง ม.มหิดลเองก็ได้เคยเป็นตัวกลางจัดการประชุมแพทย์ทางเลือกนี้มาก่อนและ จากการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการยกระดับการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่รู้จักและยอมรับมากขึ้นแก่ประชาชนชาวไทย เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564