พิษโควิดกระทบแรงงานตัดอ้อย

103

หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ประกาศให้มีการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2563/64 ตั้งแต่เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยต้องใช้เวลาหีบอ้อยไม่เกิน 5 เดือน ต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งใน 28 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดของการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 โดยข้อมูลรายงานผลการสํารวจพื้นที่ปลูกอ้อยประจำปีการผลิต 2562/63 จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ปลูกอ้อยกว่า 189,000 ไร่ มีปริมาณอ้อยส่งเข้าโรงงานกว่า 1,200,000 ตัน และเริ่มมีการเปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี 2563/64 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.64 ที่ผ่านมา

นายสุวัฒน์ แต่งตามพันธ์ เกษตรกรชาว ต.กรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง เปิดเผยว่า ตนรับช่วงทำไร่อ้อยกว่า 400 ไร่ มาจากครอบครัว สามารถผลิตอ้อยได้น้ำหนักประมาณ 15 ตันต่อไร่ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากแรงงานข้ามชาตินั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ในพื้นที่ จ.ราชบุรี ที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งโรงงาน ยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เนื่องจากปัจจุบันหันมาใช้รถตัดอ้อยทดแทนการใช้แรงงานคนที่หายาก ทำงานได้รวดเร็ว คล่องตัว และประหยัดกว่า ทั้งยังแก้ปัญหาการเผาอ้อย และลดค่าฝุ่น PM 2.5 ได้อีกด้วย แต่ในบางพื้นที่ที่แปลงปลูกมีลักษณะบางจุดเป็นหินจะไม่สามารถใช้รถตัดอ้อยได้ ยังคงต้องพึ่งพาแรงงานคนอยู่ ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน

แต่ทว่าปัญหาใหญ่ของปีนี้คือ ราคารับซื้อที่ 920 บาทต่อตัน ในขณะที่มีต้นทุนทั้งในเรื่องของ ค่าแรงงานปลูก ค่าปุ๋ย ค่ารถตัด และค่ารถบรรทุก คิดเป็นในส่วนของต้นทุนมากกว่าร้อยละ 70 เมื่อคำนวนแล้วหากเป็นอ้อยที่ปลูกในปีแรก เกษตรกรแทบไม่เหลืออะไรเลย ต้องรอผลผลิตจากอ้อยตอในรอบที่ 2 และ 3 ถึงจะช่วยลดต้นทุนลงได้บ้าง ตลอดปีที่ผ่านมา มีปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง สภาพอากาศที่ไม่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของอ้อย ทำให้ผลผลิตลดลง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยรายเล็กๆ ต้องตัดสินใจเปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดแทนซึ่งได้ราคาดีกว่า ปัจจุบันพื้นที่การปลูกอ้อยลดลงไปประมาณร้อยละ 30 อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ช่วยในส่วนของการประกันราคาขั้นต่ำที่ประมาณ 1,000 บาท  หรือช่วยในส่วนของค่าปริมาณของน้ำตาลที่มีอยู่ในอ้อย หรือ ค่า CCS รวมไปถึงอยากให้ภาครัฐลงพื้นที่มาพูดคุยกับเกษตรกร เพื่อนำปัญหาไปศึกษา หาทางแก้ไขให้เกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป.

เดชา โพธิ์ตั้งธรรม  จ.ราชบุรี/ รายงาน