บ้านฉางเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัล

61

เมื่อวันที่ 5 มค. เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง นายสุชิน  พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านฉาง กับ นายสมศักดิ์  มหาวิริโย  รอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำเอ็มโอยูเพื่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบดิจิทัลและสื่อสารโทรคมนาคมอัจฉริยะ (5จี)ในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง โมเดลพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 เป็นแห่งแรกของประเทศไทยเป็นโมเดลพัฒนาร่วมกันโครงข่ายสื่อสารภาครัฐสู่ประชาชนในพื้นที่โดยตรงสามารถติดต่อสื่อสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษบกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพื่อตอบสนองการลงทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุนท่องเที่ยวบริการเน้นการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพสนองวิสัยทัศนื  ยุทธศาสตร์ พันธกิจเป้าประสงค์กระทรวงมหาดไทยและตำบลบ้านฉาง  ในพื้นที่ครอบคลุมไปยังสถานีตำรวจภูธรบ้านฉางในด้านการปราบปรามอาชญากรรมและการจราจรอีกด้วย จึงได้ทำเอ็มโอยูร่วมกันเป็นโครงการนำร่องแห่งแรกประเทศไทยพัฒนาสู่ 5จีของ ทีโอทีสู่อนาคต.โดยทีโอที ให้บริการรองรับการสื่อ5จีในเขตเทศบาลตำบลบ้านฉาง บริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงเพื่อการสื่อสารและวงจรเช่าดิจิตอล  ให้การบริการสื่อสารไร้สาย ไวไฟ บริการ 3จี4จี5จีในพื้นที่เพื่อสร้างอนาคตสู่อีอีซี.

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง /รายงาน