แม่ฮ่องสอนปิด “กาดเสาร์” แหล่งรวมสินค้าเมืองยวมใต้

119

6 ม.ค.64 นายสติ ทรัพย์ทวีพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้  อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน  เปิดเผยว่า ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ ได้มีการประชุมหารือร่วมกับผู้นำชุมชน บุคคลที่เกี่ยวข้อง ตลาดนัดวันเสาร์ หรือกาดเสาร์  หลังจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด มีแนวโน้มแพร่กระจายไปทุกพื้นที่ โอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคดังกล่าวยังคงมี ซึ่งทางเทศบาลเมืองยวมใต้มิได้นิ่งนอนใจ หลังมีการประชุมหารือและมีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรปิดตลาด หรือกาดเสาร์ เป็นการชั่วคราวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลาย

โดยทางเทศบาลเมืองยวมใต้ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยัง  คณะกรรมการควบคุมโรคอำเภอแม่สะเรียง เบื้องต้น ทางคณะกรรมการควบคุมโรค มีความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามความในมาตรา 22 และ 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ประกาศ เรื่อง เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 10) และข้อกำหนด(ฉบับที่ 2) ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 นั้น ทางเทศบาลตำบลเมืองยวมใต้จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค เห็นสมควรให้ชะลอการเปิด ตลาดนัด หรือ กาดเสาร์ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่  9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับตลาดนัดวันเสาร์ หรือ กาดเสาร์ ตั้งอยู่บนถนนหลวงสาย 108  ในอำเภอแม่สะเรียง เป็นตลาดนัดอุปโภคบริโภค ขนาดใหญ่มีประชาชนเดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีสินค้าหลากหลายประเภทเช่น เสื้อผ้า อาหารทะเล อาหารแห้ง อาหารสด  ขนม ข้าวของ เครื่องใช้ ของเด็กเล่นต่างๆ  และมีกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมาก เป็นพ่อค้าต่างถิ่นเดินทางมาขาย โดยเฉพาะบางพื้นที่ เป็นพื้นที่แพร่ระบาดของไวรัสโควิด และ เพื่อความปลอดภัย ทั้งเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19  จึงได้ประกาศปิดตลาดนัดกาดเสาร์เป็นการชั่วคราวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติ เพื่อลดความเสี่ยงตามประกาศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนตามสถานการณ์ฉุกเฉิน

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์  จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน