สธ.เทศบาลท่าเสา ตรวจแผงตลาดนัดเพชรธารา

87

3 มกราคม 64  เวลา 09.30 น. ที่ตลาดนัดเพชรธาราแผงพระและขายของเก่า หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง สาธารณสุขเทศบาลตำบลท่าเสา และ รพ.สต.หม่อนดินแดง ประกอบไปด้วย นางพนิดา น้าทิพากร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลท่าเสาและนายรัก นันต๊ะ ผอ.รพ.สต.หม่อนดินแดง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.ท่าเสา เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ตามมาตราการเข้มของจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

นายธวัฒชัย  สุวัฒนวนิช ผู้ประกอบการตลาดนัดแผงพระและขายของเก่า กล่าวว่า ได้มีการจัดทำทะเบียนผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า  เป็นผู้ค้าภายในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียง   กำหนดพื้นที่จำหน่ายแผงละ 3 เมตร เว้นระยะห่าง 1 เมตร/แผง กำหนดเส้นทางการเดินภายในตลาดเป็นทางเดียวกันเพื่อความสะดวกให้ผู้ซื้อการจัดการสถานที่ให้ถูกสุขลักษณะ กำหนดขอบเขต ทางเข้าและทางออกของตลาดอย่างชัดเจน พร้อมตั้งจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย ติดจุดสแกนชัยชนะพร้อมเจลแอลกอฮอล์หรืออ่างล้างมือ เพื่อทำความสะอาดก่อนเข้าตลาดและจัดทำป้ายบอกทางเข้าและทางออกให้ชัดเจนป้ายห้ามเข้าและออกในจุดที่ไม่ใช่ทางเข้าหรือทางออก พร้อมมีเจ้าหน้าที่คอยสอดส่องดูแลในจุดที่ห้ามเข้าและออการกำกับดูแลผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าในตลาดต้องคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้จำหน่ายอาหารและสินค้าก่อนเข้าตลาด

หากพบผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเช่นมี ไข้ไอจาม เจ็บคอ มีน้ำมูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดจำหน่ายและไปพบแพทย์ ในส่วนผู้จำหน่ายอาหารและสินค้า ต้องใส่หน้ากากผ้า(แมสก์) หรือหน้ากากอนามัย ตลาดในเวลาจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มภายในตลาด การกำกับดูแล ผู้มาซื้อของที่ตลาดผู้ซื้อต้องผ่านจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าบริเวณตลาดทุกรายให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้รักษาระยะห่างบุคคลไม่น้อยกว่า 1 เมตร กำหนดเวลาการเปิดตลาดนัดแผงพระและของเก่า กำหนดการเปิดตลาดนัดตามมาตรการผ่อนปรน

ทั้งนี้ตลาดนัดดังกล่าว จะมีเฉพาะวันอาทิตย์ในสัปดาห์ ของทุกเดือน หากพบปัญหาอื่นๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางเจ้าของตลาด จะต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขตามความเหมาะสม หลังจากนั้นได้ออกตรวจตามร้านอาหารและเชเว่นในพื้นที่ตำบลท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตถ์อีกด้วย

ประสิทธิ์  ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน