เรือนจำอุตรดิตถ์ ปิดโครงการ”โคกหนองนา”

124

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 64 เวลา 09.10 น.ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ นายผล  ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีปิดโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์” และมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมี นายประมวล พูลสวัสดิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและมีผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรม มีผู้เข้ารับการฝึก เป็นผู้ต้องขังที่เป็นคนไทย รวมทั้งสิ้น 193 คน และวันนี้ทางเรือนจำอุตรดิตถ์ได้ปล่อยผู้ต้องขัง รวม 129 คน

นายประมวล  พูลสวัสดิ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย หลักสูตรฝึกปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ ในพื้นที่ขนาดเล็ก “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์” เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยให้แก่นักโทษเด็ดขาดที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว นักโทษเด็ดขาดที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ และจะพ้นโทษในคราวเดียวกันตามพระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำรงชีพ สร้างอาชีพ หรือรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก อันเป็นไปตามนโยบายกรมราชทัณฑ์ในการคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคมต่อไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ /รายงาน